Facebook
Naziv: Obućarsko zanatsko poduzeće "Obuća" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-996
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 103 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1953 - 1967 (Gradivo samog poduzeća "Obuća" ide od 1954. godine, ali je u jednoj matičnoj knjizi zaposlenika sadržan jedan niz upisa nejasne provenijencije od 1953. do sredine 1955. godine. Prema saznanjima dobivenim sređivanjem ne radi se o predspisima. Postspisi su iz 1964. u kojoj je trajao likvidacijski postupak, ali je sačuvan i jedan predmet likvidacijske komisije koja je još 1967. izdavala podatke iz pismohrane na zahtjev građana.)
Arhivske jedinica: 2.16 m
Tehničke jedinica: 30 knj. (5 knjiga posebne tehničke jedinice, ostale smještene u kutijama.); 21 kut.
Odgovornost: Obućarsko zanatsko poduzeće "Obuća" Rijeka (stvaratelj)
Način preuzimanja: Gradivo je po službenoj dužnosti preuzeto od stečajnog upravitelja Građevinskog poduzeća "Asfalt" 21.4.1969. (upis u Knjizi preuzetog gradiva pod br. 31/1969).
Sadržaj jedinice: Fond je relativno necjelovit. Za povijest stvaratelja i proučavanje uvjeta poslovanja u gospodarskom kontekstu 50-ih i 60-ih godina od posebne su vrijednosti zapisnici sjednica upravnih tijela koji su sačuvani u cijelosti. Sačuvana je i glavnina pravnih akata poduzeća te nešto pravne dokumentacije, predmeta pravnih sporova, raznih ugovora i slično. Obimna je personalna dokumentacija, prije svega matične knjige i osobni dosjei djelatnika, a ona sadrži i druge evidencije o djelatnicima. Poslovna korespondencija je fragmentarna za razliku od registraturnih pomagala sačuvanih gotovo za cijelo razdoblje djelovanja. Financijska dokumentacija nije potpuna, iako su glavne knjige i završni računi sačuvani gotovo u cijelosti. Najveći dio financijskih spisa odnosi se na određivanje osobnih dohodaka i drugih primanja djelatnika. Dokumentacija proizvodno-tehničke službe nedostaje u potpunosti, a nešto podataka o organizaciji i kapacitetu proizvodnje može se naći u zapisnicima sjednica upravnih tijela i eventualno raznih komisija. U fondu se nalazi vrlo malo podataka o komercijalnom poslovanju, cijenama, njihovom formiranju, prodaji. Sačuvan je vjerojatno tek dio investicijskih programa, unutar njih i projekti uređenja pojedinih lokala dok godišnji planovi i izvješća nedostaju u potpunosti. Nije dostatno sačuvano gradivo koje bi svjedočilo o samom predmetu poslovanja.
Izlučivanju: Prema podacima iz dosjea fonda Građevinsko poduzeće „Asfalt“ Rijeka (HR-DARI-195), gradivo je u arhivu 1972. godine odabrano i izlučeno. Sačuvan je koncept prijedloga za izlučivanje u kojem se navodi 14 kutija pomoćne financijske dokumentacije iz razdoblja 1960-1964. Sređivanjem 2010. gradivo je dodatno odabrano te bezvrijedno gradivo u količini 0,05 d/m izlučeno (predmet u dosjeu fonda).
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen sumarno do razine serije, kombiniranim načinom, rekonstrukcijom prvobitnog i unošenjem vlastitog reda. Gradivo je bilo u nesređenom stanju, nakon škartiranja 1972. i kartoniranja, vjerojatno po preuzimanju, nije korespondiralo s primopredajnim popisom. Izvorno stanje rekonstruirano je iz organizacijskog ustrojstva ustanove i administrativnih nadležnosti pojedinih službi uređenih pravilima poduzeća.
Zatečeno stanje spisa i primopredajni popis upućuju da je dokumentacija vođena i odlagana po organizacijskoj shemi poduzeća pa je to načelo zadržano kao dominantno pri sređivanju i formiranju serija. Pojedine skupine spisa (statusna dokumentacija, normativni akti, investicije) iako su možda bile u nadležnosti pojedinih službi, zbog svoje su važnosti sređeni kao posebne serije. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis gradiva.
Gradivo je popisano u jednom brojčanom nizu tehničkih jedinica (knjige, kutije) u koje je smješteno. Zbog tehničkih razloga pojedine knjige su samostalne fizičke jedinice, a pojedine su smještene u kutijama zajedno s ostalim gradivom. Unutar serija gradivo je sređeno po vrsti i kronološki, izuzev personalnih dosjea, personalnih rješenja i sličnih dokumenata sređenih abecedno.
Odabran je sljedeći raspored serija: 1. Statusna dokumentacija; 2. Normativni akti; 3. Tijela upravljanja; 4. Komisije radničkog savjeta i druge komisije; 5. Služba općih poslova (tajništvo); 6. Financijska služba; 7. Komercijalna služba; 8. Investicije; 9. Izdvojeni predmetni spisi; 10. Postspisi.
Tijekom sređivanja odvojeno je gradivo sindikalne podružnice poduzeća te je formiran poseban fond Sindikat komunalnih i zanatskih radnika Jugoslavije. Podružnica „Obuća“ Rijeka (HR-DARI-1010). Također, odvojeno je kao poseban fond gradivo Zanatske obućarske radnje „Prvi maj“ (HR-DARI-1012) Rijeka iz razdoblja prije pripajanja poduzeću „Obuća“.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je fizički bilo u dosta lošem stanju. Na dijelovima gradiva su prisutna značajna oštećenja od utjecaja topline i vlage s tragovima plijesni i hrđe kao i mehanička oštećenja. Pojedini zapisnici sjednica upravnih tijela iz ranijih godina su djelomično ili u potpunosti nečitljivi jer se tinta kojom su pisani zbog vlage gotovo razlila. Izvorne košuljice ili kuverte u kojima su bili personalni dokumenti skoro su u potpunosti oštećene zbog plijesni. Zamijenjene su novim košuljicama. Oštećenja su, koliko je to bilo u mogućnosti standardne tehničke obrade, otklonjena i gradivo zaštićeno od daljnjeg propadanja.
Obavijesna pomagala: DARI-996/SI - 1 Obućarsko zanatsko poduzeće "Obuća" Rijeka (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 101401
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica