Facebook
Naziv: Kotarska komisija za potporu u Pazinu (fond)
Signatura: HR-DAPA-30
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Razdoblje: 1914 - 1918
Arhivske jedinica: 3.80 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 36 kut.
Odgovornost: Kotarska komisija za potporu u Pazinu (stvaratelj)
Povijest jedinice: Od 1918. do do 1927. godine gradivo je bilo smješteno u zgradi Potprefekture Pazin, u kojoj prethodno bilo sjedište stvaratelja. Po ukidanju potprefektura 1927. godine, fond je zajedno s ostalim gradivom pohranjenim pri pazinskoj prefekturi, preuzeo Državni arhiv u Trstu (Archivio di Stato - Trieste), koji je o njemu skrbio do ispunjenja dijela restitucijskog zahtjeva FNR Jugoslavije prema Republici Italiji. U Državni arhiv u Pazinu fond je preuzet iz Historijskog arhiva Rijeka u prosincu 1961. Do osnovnog sređivanja početkom 1970-ih godina, gradivo je bilo dijelom fonda Kotarski kapetanat u Pazinu. Arhivistička obrada izvršena je 1995. godine.
Način preuzimanja: Primopredaja gradiva iz restitucijskog zahtjeva izvršena je u Državnom arhivu Slovenije temeljem "Zapisnika o podjeli arhivskog materijala koji je vraćen iz Italije, između NR Slovenije i NR Jugoslavije, sastavljenog u Državnom arhivu NR Slovenije 23.11.1961. godine". Onaj dio gradiva koji je po provenijenciji pripadao NR Hrvatskoj predan je na privremeno čuvanje najvećim dijelom Historijskom arhivu u Rijeci, a manjim Historijskom arhivu u Zadru. Razgraničenje i primopredaja gradiva između Historijskog arhiva Rijeka i Historijskog arhiva Pazin provedeni su po odluci Savjeta za kulturu i nauku NR Hrvatske (naredba br. 4357/1-1961 od 14. 12.1961.) temeljem "Zapisnika o podjeli arhivskog materijala koji je vraćen iz Italije, izvršenoj 16. decembra 1961. godine između Historijskog arhiva - Rijeka i Historijskog arhiva - Pazin od 16.12.1961. br. 154/1961". Ova akvizicija je u Knjizi primljenog gradiva Historijskog arhiva Pazin evidentirana pod br. 4 -16 (str. 3-4). Međutim, među zapisima se ne navodi gradivo ovog fonda.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda najvećim dijelom sadrži predmete koji se odnose na dodjelu potpora (izjave osoba koje imaju pravo na potporu, potvrde župnika ili svjedoka o istinitosti izjave podnositelja, potvrde o imovinskom stanju, prihodima i broju uzdržavanih članova obitelji podnositelja zahtjeva za potporu, žandarmerijska izvješća o provjeri podataka iz zahtjeva, te zapisnik o dodjeli ili povećanju potpore). Manji dio predmeta odnosi se na poslove vezane uz unutrašnji ustoroj i djelovanje stvaratelja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je funkcionalno sređen na dvije cjeline (serije): knjige (urudžbeni zapisnici 1914-1916; abecedno kazalo urudžbenog zapisnika 1914.) i spise. Unutar cjeline spisa (1914/1918) predmeti (pojedinačni zahtjevi za dodjelu potpore) su sređeni kronološki, prema registraturnoj oznaci.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN105/97, 64/00, 65/09) i Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99).
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: njemački ; talijanski ; hrvatski ; slovenski
Pisma: latinica (pretežno); njemačka gotica
Obavijesna pomagala: DAPA-30/SI - 1 Kotarska komisija za potporu u Pazinu (sumarni inventar)
DAPA-30/SI - 2 Kotarska komisija za potporu u Pazinu (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Izvornici se čuvaju u Državnom arhivu u Pazinu u spremištu na lokaciji V. Nazora 3.
Arhivske jedinice: HR-DAPA- 27: Kotarsko poglavarstvo (kapetanat) u Pazinu
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 1); Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Identifikator: HR-DAPA/AJ 10294
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica