Facebook
Naziv: Općina Cres (fond)
Signatura: HR-DARI-25
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: OC (hrvatski)
Usporedni nazivi: Communita di Cherso (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 28 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1409 - 1797
Arhivske jedinica: 47.60 d/m
Tehničke jedinica: 125 knj. ; 196 kut. ; 140 svež
Odgovornost: Općina Cres (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond se prvi put spominje 1953. godine u Vjesniku DARI. Godine 1954. za nj je izrađen popis, koji obuhvaća svo gradivo općinske uprave grada Cresa od 1409. do 1945. godine te gradivo creskih notara. Ta prvotna cjelina je rasformirana sukladno važećoj klasifikaciji arhivskih fondova i zbirki u RH, u sklopu priprema za izradu Pregleda arhivskih fondova i zbirka Republike Hrvatske (objavljen 2006.). Od jednog je tada stvoreno šest fondova. Ti fondovi su: Općina Cres 1409-1797 (HR-DARI-25), Mjesno starješinstvo Cres 1797-1805 (HR-DARI-481), Općina Cres 1806-1813 (HR-DARI-482), Glavarstvo općine Cres 1813-1918 (HR-DARI-469), Općina Cres 1918-1945 (HR-DARI-470) i Javni bilježnici Cresa i Lošinja 1545-1818 (HR-DARI-615).
Način preuzimanja: Godine 1953. ili nešto ranije.
Sadržaj jedinice: 1. Zapisnici sjednica Općinskog vijeća (Libri consiliorum communitatis Chersi);
2. Knjige kneževa suđenja u Osoru (Sindicatus Auxeri);
3. Blagajničke knjige (Camerlengato);
4. Knjige žitnog skladišta (Fontego);
5. Knjige travarine (Herbaticum);
6. Gradivo bratovština iz mjesta Belej, Beli, Bućeva (Valun), Cres, Dragozetići, Kunčići, Lubenice, Martinšćica, Merag, Orlec, Padova, Predošćica, Štivan, Ustrine i Vrana (Confraternitates);
7. Građanske parnice (Civilium);
8. Knjige creskoosorskih knezova (Actorum);
9. Knjige pravosnažnih isprava (Instrumentorum);
10. Zapisi o brodolomima (Naufragii);
11. Krivične parnice (Criminalia);
12. Izvanredni upravni, sudski i vojni spisi (Extraordinaria);
13. Objave, oglasi (Notificationi);
14. Knjige sirotinjske blagajne (Pauperes);
15. Razne nesređene knjige /knjige kneževih odluka, prijepisi dukala, proglasa, poreza i druge/ (Diversa).
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na petnaest serija, u inventaru obilježenih latinskim nazivima i rimskim brojevima od I do XVI. Od serije koja je u inventaru obilježena oznakom XIII (Acta notariae) formiran je zaseban fond Javni bilježnici Cresa i Lošinja 1545. - 1818. (HR-DARI-615). Nazive serija vidi ovdje u rubrici Sadržaj. Svaka serija sadrži više arhivskih jedinica, predmeta, koje su ujedno, u pravilu, i fizičke jedinice. Jedinice su numerirane arapskim brojevima u tekućem rastućem nizu, kako u inventaru tako i sami fizički predmeti. Za svaku su jedinicu u inventaru navedeni sljedeći elementi opisa: Redni broj, Naslov i opis, Primjedba i Signatura. Potonjom signaturom, za koju se ne zna kada je točno nastala, obilježene su i fizičke jedinice.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-25/P - 1 Općina Cres (popis)
DARI-25/V - 1 Općina Cres (vodič)
Restauracija: Restaurirano je nekoliko fizičkih jedinica, vidi inventar.
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Godine 1970. zabilježeno je da se "Statut Cresa" nalazi u privatnom vlasništvu. Riječ je o Statutu otoka Cresa i Osora iz 1640. godine.
Postojanje i mjesto čuvanja preslika: Mikrofilm statuta iz 1640. izrađen je 1970. godine. U DARI je pohranjen u Zbirci dopunskih preslika iz ostalih ustanova i privatnih arhiva u RH 1400-1998 (HR-DARI-508). Vidi: Historijski arhiv Rijeka. Knjiga inventara mikrofilmova, redni br. 43. Mikrofilm je oštećen ali donekle upotrebljiv.
Literatura: Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 224
***. Opći inventar Državnog arhiva u Rijeci, Rijeka: Državni arhiv u Rijeci, 1953, .str. 364
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 521
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 90-92
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 2. Kazala i bibliografija (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2007.), .str. 19, 616
Opća napomena: Podaci o tehničkim jedinicama su aproksimativni jer nije riječ o standardnim arhivskim kutijama.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11692
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica