Facebook
Naziv: Općina Matulji (fond)
Signatura: HR-DARI-28
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: OM (hrvatski)
Usporedni nazivi: Comune di Mattuglie (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 59 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1921 - 1945
Arhivske jedinica: 7.60 d/m
Tehničke jedinica: 110 knj. ; 25 kut. ; 19 svež
Odgovornost: Općina Matulji (stvaratelj)
Povijest jedinice: Najveći dio fonda preuzet je 1970. od Skupštine općine Opatija i Mjesnog ureda Matulji. Oko 1,5 d/m gradiva, uglavnom obiteljskih listova, preuzeto je 1992. iz Mjesnog ureda Matulji. Gradivo je u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. prikazano samo kao serija unutar fonda Općinsko poglavarstvo Opatija (fond 29). Kao samostalan fond, pod nazivom Općina Matulji, gradivo je prvi put evidentirano 1981. godine nakon arhivističkog sređivanja i izrade sumarnog inventara. Pod istim nazivo spominje se i u vodiču Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. te u Pregledu arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske iz 2006.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970., 1992. i 2009. godine (DAR: spis 552/1970. i klase 036-03/92-46/18 i 036-05/12-01/01).
Sadržaj jedinice: Registraturna pomagala: urudžbeni zapisnici općih spisa, kazala općih spisa, kazala okružnica, Kazalo vojnika odsutnih s fronte zbog pomoći obiteljima 1941., Kazalo podnositelja izjave o državljanstvu 1924-1935, Kazalo stranaka kojima su izdane razne potvrde i uvjerenja 1924., Kazalo stranaka kojima su izdate putovnice 1924-1927, Kazalo osoba kojima su izdate pogranične iskaznice 1928-1930, Kazalo stranaka kojima su izdane neke isprave 1922-1924, Urudžbeni zapisnik Ureda za obaviještavanje rodbine vojnika na fronti 1943-1945. Desetak općih spisa za razdoblje 1922-1924 te potpunije sačuvani opći spisi 1926-1943 razvrstani na kategorije prema sadržaju (I Općinska uprava, II Dobrotvorna društva i socijalna skrb, III Gradska i seoska policija, IV Zdravstvo i higijena, V Financije, VI Državna uprava, VII Pravda i bogoštovje, VIII Vojska, IX Školstvo i prosvjeta, X Javni radovi i pošta, telegraf, telefon, XI Poljodjelstvo, industrija i trgovina, XII Građanska stanja, popis, statistika, XIII Inozemstvo, XIV Razni predmeti, XV Javna sigurnost), odluke općinskog načelnika 1931-1940 (knjige i spisi), obiteljski listovi, liste poslovanja poljoprivrednika članova Nacionalnog vijeća za poljoprivredu, spisi o opskrbi pučanstva 1944-1945, novački popisi, razni očevidnici (izjave o državljanstvu, izdate potvrde i uvjerenja, obnove osobnih iskaznica, podaci o stanovništvu, korisnici bolničkih usluga i troškova liječenja, udovice, invalidi, ratna siročad koja prima posebnu mirovinu, izdane radne knjižice), porezne knjige, računovodstvene knjige, razne knjige. Gradivo preuzeto 2009. sadrži pretežno novačke evidencije, nešto tehničke dokumentacije, spise o isplati ratnih mirovina te popis osoba koje imaju uvjete za sudskog porotnika.
Izlučivanju: U registraturi 1939. godine izlučeno je 100 kg gradiva (DAR: spis 977/1939.)
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Osnovna podjela je na podfondove Knjige i Spisi. Podfond knjige razvrstan je na serije Urudžbeni zapisnici i kazala općih spisa, Računovodstvene knjige, Razne knjige iz područja uprave i matičnog ureda, Vojne evidencije (Vojni predmeti) i Redarstvene knjige (Redarstvo). Podfond Spisi razvrstan je na serije Spisi prije 1925. godine, Klasificirani spisi 1926-1943 i Izdvojeni predmeti. Serija Klasificirani spisi razvrstana je na petnaest podserija odnosno na kategorije prema zadanom klasifikacijskom sustavu, unutar kojih su spisi razvrstani na razrede. Unutar svakog razreda spisi teku kronološki za više godina. Serija Izdvojeni predmeti dijeli se na podserije Aprovizacija, Liste poslovanja poljoprivrednika i Odluke općinskog glavara.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-28/SI - 1 Općina Matulji (sumarni inventar)
Opća napomena: Knjiga br. 68 prema sumarnom inventaru sadrži i Urudžbeni zapisnik MNO Matulji od 6. lipnja do 24. listopada 1945., a knjiga br. 99 sadrži i prijave rođenja, vjenčanja i smrti od 19. svibnja 1945. do lipnja 1948. Fragmenti gradiva stvaratelja MNO Matulji pohranjeni su također u fondu HR-DARI-794 (Zbirka fragmenata. Javna uprava nakon 1945.).
Identifikator: HR-DARI/AJ 11695
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica