Facebook
Naziv: Općina Osor (fond)
Signatura: HR-DARI-30
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Normativni nazivi: Općina Osor (1984 - ) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Comunita di Ossero (1894 - ) (talijanski)
Općina Osor (1953 - 1980) (hrvatski)
Općinsko poglavarstvo Osor (1980 - 1984) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: OO (hrvatski)
Usporedni nazivi: Comunitas civitatis Abseri (latinski)
Comune di Ossero (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 20 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1459 - 1797
Arhivske jedinica: 24.60 d/m
Tehničke jedinica: 54 knj. ; 147 kut.
Odgovornost: Općina Osor (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhiv općine Osor sredio je "u grubo" još krajem 19. stoljeća povjesničar i političar Francesco Salata, rođen u Osoru. Popis gradiva objavio je Stefano Petris u publikacijama Gimnazije u Kopru za školske godine 1893/94 i 1894/95. Petris navodi da se arhiv nalazio prvotno u nekom podrumu u Osoru, a poslije u jednoj prizemnoj prostoriji, odakle je bio premješten u zgradu muzeja. Putem prof. A. Perca, direktora Konzervatorskog zavoda u Rijeci, DARI je 1949. preuzeo 120 knjiga i omota najstarijih arhivalija općine Osor, djelomično vrlo oštećenih. Dvije godine kasnije preuzet je iz zgrade bivše gradske vijećnice u Osoru i drugi dio osorske općinske dokumentacije. Arhivalije su pronađene na tavanu zgrade, koja je u II. svjetskom ratu bila oštećena od bombardiranja, tako da je u nju prodirala kiša. Taj dio je sadržavao najviše gradivo 19. i 20. stoljeća odnosno gradivo slijednika stvaratelja ovoga fonda.
Sređivanje svog pronađenog gradiva općine Osor od 1459. do 1945. započelo je 1952. godine, a 1953. je objavljen u Vjesniku DAR-a inventar tog gradiva. Nepotpisani autor inventara utvrdio je usporedbom svog inventara s inventarom Stefana Petrisa da nedostaju neke od najvrednijih jedinca fonda, original statuta grada Osora iz 1440. i njegov prijepis, zatim katastik grada Osora te knjiga "Cassa Schia". U članku "Arhiv osorske općine preseljen na Rijeku", koji je objavljen u Riječkom listu od 28. prosinca 1951. nepotpisani autor tvrdi da je Francesco Salata statut Osora predao knjižnici rimskog senata. Zagubljeni ili otuđeni katastik otkupio je 1985. Arhiv Hrvatske od Aleksandra Milesa iz Zagreba te predao Historijskom arhivu Rijeka. Godine 1964. inventar iz 1953. je prepisan u strojopisu, ukoričen i od tada je u upotrebi kao interno obavijesno pomagalo. U Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. fond je preimenovan u Općinsko poglavarstvo Osor, a 1984. mu je u vodiču Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska vraćen prvotni naziv. Fond, koji je obuhvaćao svu osorsku općinsku dokumentaciju od 1459. do 1945., je rasformiran prilikom izrade Pregleda arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske objavljenog 2006. Od jedinstvenog fonda oblikovano je pet zasebnih, predmetni fond te fondovi 483 (Mjesno starješinstvo Osor 1797-1805), 484 (Općina Osor 1806-1813), 473 (Glavarstvo općine Osor 1813-1918) i 474 (Općina Osor 1918.-1945.).
Način preuzimanja: Preuzeto 1949. i 1951. po službenoj dužnosti (DAR 604/49. i 857/51.) te 1985. otkupom od Aleksandra Milesa iz Zagreba (Catastico della citta d'Ossero i Testamentorum liber 1737.-1739.). Gradivo je otkupio Arhiv Hrvatske (akvizicija 33/85) i predao DAR-u (spis 609/85, akvizicija 153).
Sadržaj jedinice: Fond je prvorazredan izvor za proučavanje povijesti jedne drevne kvarnerske otočke komune u Mletačkoj Dalmaciji. Sadrži gradivo o funkcioniranju državne uprave i samouprave, pravosuđu, gospodarstvu općenito i napose poljodjelstvu, šumarstvu i pomorstvu; lokalnoj topografiji, javnim, privatno pravnim i socijalnim odnosima, zdravstvenim prilikama i drugim područjima života. Odnosi se na grad Osora i pripadajući teritorij tj. otok Lošinj i dijelove otoka Cresa. Posebna je vrijednost fonda što je navedene fenomene moguće istraživati gotovo u cijelom razdoblju venecijanske uprave. Fond sadrži znatan broj dokumenata na glagoljici. Sadržaj fonda razvidan je pobliže iz elementa opisa Plan sređivanja (struktura fonda).
Izlučivanju: Nije vršeno.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na 12 serija: 1. Opći spisi (Acta cancellariae Ausseri), 2. Katastik grada Osora (Catastico della citta d'Ossero), 3. Javne isprave Creskoosorske knežije (Litterae publicae comitum Chersi et Ausseri), 4. Zapisnici i odluke Općinskog vijeća (Libro delle deliberationi, Liber Consiliorum, Libro di Consegli), 5. Knjige općinskih dohodaka i troškova - kamerlengat (Camarlengato), 6. Spisi iz pravosudnog djelokruga Općine (Liber ordinationum judicum Ausseri de expensis Communis, Libro delle condane), 7. Knjige travarina (Herbaticum), 8. Knjige žitnog skladišta - fontika (Libro dell Fontico, Liber debitorum Fontici), 9. Spisi o porezima, pristojbama i drugim obvezama Lošinjana, 10. Bratovštinske knjige, 11. Knjige ubožničke i drugih zaklada, 12. Fragmeni i Miscellanea.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljen je gotovo cijeli fond.
Jezici: hrvatski ; latinski ; talijanski - mletački idiom
Pisma: latinica ; glagoljica
Obavijesna pomagala: DARI-30/AI - 1 Općina Osor (analitički inventar)
DARI-30/P - 1 L'archivio della Comunita di Ossero (popis)
DARI-30/V - 1 Općina Osor (vodič)
Restauracija: Restaurirane su jedinice 1a, 2-6, 13, 18, 25, 30, 34, 58, 70, 73, 75, 77, 80, 82, 83, 87 (dio), 140, 200.
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Izvorni statut Osora iz 1440. pohranjen je, navodno, u knjižnici senata Republike Italije.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 473: Glavarstvo općine Osor
HR-DARI- 483: Mjesno starješinstvo Osor
Napomena o dopunskim izvorima: Mogući drugi dopunski izvori pohranjeni su u Državnom arhivu u Zadru, u fondovima središnjih tijela Mletačke Dalmacije te u Archivio di Stato di Venezia.
Literatura: Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 224
Košuta, Leo . Glagoljski tekstovi u arhivu osorske općine, DAR, Rijeka 1953, 1. .str. 163-218
Inventar osorske općine, DAR, Rijeka 1953, 1. .str. 219-359
Petris, Stefano. L'archivio della Comunita di Ossero, Capodistria 1894, 1.
Petris, Stefano. L'archivio della Comunita di Ossero, Capodistria 1895, 1.
***. Opći inventar Državnog arhiva u Rijeci, Rijeka: Državni arhiv u Rijeci, 1953, .str. 364
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 521
Statuto di Cherso et Ossero, Gio. Antonio Giuliani, Venetia 1640, 1.
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 99-101
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 2. Kazala i bibliografija (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2007.), .str. 19, 855
Identifikator: HR-DARI/AJ 11697
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica