Facebook
Naziv: Općina Rab (fond)
Signatura: HR-DARI-31
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Normativni nazivi: Općina Rab (hrvatski)
Povijesni nazivi: Općinsko poglavarstvo Rab (1980 - 1984) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: ORa (hrvatski)
Usporedni nazivi: Comune di Arbe (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 21 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1601 - 1806 (Fond sadrži i prijepis jednog dukala iz 1441. godine. Za razdoblje Prve austrijske uprave, zbog male količine gradiva, nije oblikovan zaseban fond. )
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 6 knj. ; 1 kut. ; 3 svež ; 1 kom.
Odgovornost: Općina Rab (stvaratelj)
Povijest jedinice: U travnju 1960. tajnik NOO Rab predao je Arhivu 4 sanduka i 2 vreće rapskih općinskih arhivalija u rasutom stanju. Iz popisa gradiva, koji je nastao u Arhivu u srpnju 1960. godine, razvidno je da ovom fondu pripada samo jedan svežanj dok je sve ostalo nastalo djelatnošću slijednika. Drugi dio općinskog arhiva Raba preuzet je 1974. ali u njemu nema gradiva iz razdoblja mletačke i prve austrijske uprave. Godine 1979. izrađena su za svo gradivo preuzeto 1960. i 1974. dva obavijesna pomagala, sumarni inventar i vodič. Pomagala su oblikovana za fond Općina Rab, koji je tada obuhvaćao svo gradivo općinske uprave grada Raba od 1601. do 1945. godine. U Vodiču HAR-a iz 1980. naziv tog jedinstvenog fonda je izmijenjen u Općinsko poglavarstvo Rab, a 1984. mu se u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska vraća naziv Općina Rab. Naposlijetku, najveći dio fonda preuzet je 1992. od Općinskog sekretarijata za opću upravu općine Rab. Riječ je o arhivalijama koje su do tada bile deponirane u neadekvatne prostorije Samostana Sv. Eufemije u Kamporu na otoku Rabu. Jedan dio tog gradiva je bio odnesen u samostan 27. svibnja 1926. godine, a drugi 3. listopada 1940. Tijekom izrade Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, koji objavljen 2006., jedinstveni fond za gradivo rapske općinske uprave rasformiran je na fondove Općina Rab (fond 31), Općinsko upraviteljstvo Rab 1806-1813 (fond 475), Općinsko upraviteljstvo Rab 1813-1918 (fond 476), Općina rapska 1918-1941 (fond 477) i Građansko povjereništvo Raba 1941-1945 (fond 478)
Način preuzimanja: Preuzeto od NOO Rab 1960. i SO Rab 1992. godine (DAR - akvizicije 3 i 188).
Sadržaj jedinice: 1. Prijepisi spisa o razmiricama zbog rapskih solana 1601-1733, 2. Prijepisi spisa sudskog spora između Gian Battiste Benedettija i Jurja Paštrovića 1651, 3. Pisma upućena Gian Battisti, Antoniju i Lorenzu Ferrari - Latusu 1717-1777, 4. Razna pisma trgovinskog sadržaja, 5. Jedan sudski spis iz 1792, 6. Libri delle parti del Consiglio dei sig. Nobili della magnifica Comune, 7. Libro dei depositi, 8. Libro delle Bolle 1651, 9. Libro giornale della magnifica Comunita di Arbe 1741-1788, 10. Libro giornale della onoranda Universita 1688-1802, 11. Acta comunitatis 1663-1806, 12. NN 1695-1740, 13. Compendio del Statuto di Arbe 1649, 14. Septimus liber partium Mag. civitatis Arbensis, incipit die 16 agosto 1651 (1651-1684), 15. Prijepis dukala mletačkog dužda Francesca Foscarija iz 1441. godine u svezi tzv. "Lunjskog pitanja"
Izlučivanju: Nije izvršeno.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na dva podfonda, gradivo preuzeto 1960. i gradivo preuzeto 1992. godine. Manji dio gradiva, svega jedna kutija spisa preuzetih 1960., arhivistički je sređen i u inventaru prikazan unutar serija Opći i povjerljivi spisi i Izdvojeni predmeti. To su jedinstvene serije za predmetni fond i spomenute fondove slijednika. Gradivo preuzeto 1992. popisano je do razine predmeta u dvije serije, gradivo deponirano u Samostan Sv. Eufemije 1926. i gradivo deponirano u Samostan Sv. Eufemije 1940. godine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: latinski ; talijanski - mletački idiom
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo koje je bilo smješteno u Samostanu Sv. Eufemije u Kamporu na otoku Rabu je dosta oštećeno.
Obavijesna pomagala: DARI-31/P - 1 Popis arhivske dokumentacije nastale djelovanjem Općinskog poglavarstva Rab (popis)
DARI-31/SI - 1 Općina Rab (sumarni inventar)
DARI-31/SI - 2 Općina Rab (sumarni inventar)
DARI-31/V - 1 Općina Rab (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11698
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica