Facebook
Naziv: Glavarstvo općine Veli Lošinj (fond)
Signatura: HR-DARI-33
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Općina Lošinj (1953 - 1980) (hrvatski)
Općina Mali Lošinj (1966 - 1966) (hrvatski)
Općinsko poglavarstvo Veli Lošinj (1980 - 1986) (hrvatski)
Općina Veli Lošinj (1984 - 2006) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: GoVL (hrvatski)
Usporedni nazivi: Municipio di Lussingrande (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 52 (Državni arhiv u Rijeci)
Stara signatura: JU - 21 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1814 - 1918
Arhivske jedinica: 4.50 d/m
Tehničke jedinica: 6 knj. ; 43 kut.
Odgovornost: Općina Veli Lošinj. Glavarstvo (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je navodno preuzeto 1949. i 1951. zajedno s općinskim gradivom Osora i drugim općinskim gradivom Velog Lošinja. Ne spominje se u spisima vezanim uz preuzimanje osorskog gradiva DAR 604/49, 836/51 i 857/51. Fond se prvi put spominje u Općem inventaru DARI iz 1953. pod nazivom Općina Lošinj. U Vodiču arhivskih fondova Historijskog arhiva Rijeka iz 1966. pogrešno se navodi kao Općina Mali Lošinj. Do objavljivanja vodiča Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj 1984. fond je obuhvaćao svo velološinjsko općinsko gradivo od 17. stoljeća do 1952. godine. U spomenutom vodiču je od gradiva mjesne i općinske uprave NOP-a oblikovan fond Mjesni narodni odbor Veli Lošinj (DARI 104 i 662), a preostali dio je naposljetku tijekom priprema Pregleda arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, objavljenog 2006., rasformiran na pet fondova. Signaturu DARI 33 zadržao je fond Glavarstvo općine Veli Lošinj, a od drugih cjelina oblikovani su fondovi Općina Veli Lošinj 1616-1797 (DARI 485), Općina Veli Lošinj 1806-1813 (DARI 486), Općina Veli Lošinj 1918-1945 (DARI 487) i Bratovštine otoka Lošinja (DARI 488). Godine 1986. izrađen je zajednički sumarni inventar za fondove DARI 33, 104, 485, 486, 487 i 662.
Sadržaj jedinice: Izvornih registraturnih pomagala nema, a od ostalih knjiga sačuvani su zapisnici sjednica općinskog vijeća 1885-1905, knjiga ubilježba vojnih obveznika koji se nisu odazvali na odsluženje redovnog kadrovskog roka 1854-1889, zemljišno-posjedovni list Općine iz 1902. i popis iznajmljivača stambenog i poslovnog prostora 1871-1899. Najveći dio fonda odnosi se na opće spise, koji sadrže okružnice viših vlasti, personalije općinskih službenika, statistike, izborne materijale, redarstvene spise, spise o pomorstvu i trgovini, pošti, novčarstvu, poljoprivredi i šumarstvu, vinogradarstvu, ribolovu, lovstvu, obrtu, ugostiteljstvu i turizmu, spise i projektnu dokumentaciju općinskih i privatnih gradnji te uređenja luke i drugih objekata na pomorskom dobru, spise o zdravstvu i sanitarnim prilikama, spise o komunalnim projektima i uređenju mjesta, imovinsko-pravne spise i spise o ukidanju feudalnih odnosa, spise o školstvu, bogoštovlju, socijalnoj zaštiti i javnom dobrotvorstvu, spise o društvima i općinskim zakladama i fondovima, spise o bratovštinama, o vojnim obveznicima, o nacionalnim i drugim političkim pokretima, spise o izradi katastra, porezima i općinskim pristojbama, spise o kulturnim dobrima i narodnim običajima. Izdvojeni predmeti sadrže zapisnike i sazive sjednica Općinskog vijeća 1850-1906, financijske spise 1823-1917, spise o luci i lučkoj kapetaniji 1849-1889, spise o otuđenju i uzurpaciji općinskih zemljišta, spise o općinskim pristojbama 1875-1906, spise o držanju koza 1874-1897, izborne spise 1848-1914 te popise vojnih obveznika 1829-1906.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na knjige i spise unutar zajedničke strukture za predmetni fond te za fondove DARI 104, 485, 486, 487 i 662. U sklopu te strukture knjige su dio podfonda Općinska uprava i njeni organi do 1945. godine, a spisi dio podfonda Spisi razdoblja austrijske uprave 1814-1918. Knjige nisu dalje razuđene, a spisi su još razvrstani na serije Opći spisi i Izdvojeni predmeti. Obzirom da nisu sačuvana izvorna obavijesna pomagala u inventaru je opisan sadržaj svih važnijih općih spisa. Serija Izdvojeni predmeti je podijeljena na osam podserija: Zapisnici i sazivi sjednica Općinskog vijeća, Financijski spisi, Luka i lučka kapetanija, Općinska zemlja: otuđenje i uzurpacija, Općinske pristojbe, Držanje koza, Izbori i Popis vojnih obveznika.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Stariji opći spisu su dosta oštećeni od vlage
Obavijesna pomagala: DARI-33/P - 1 Općina Lošinj (popis)
DARI-33/SI - 1 Općinsko poglavarstvo Veli Lošinj (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11701
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica