Facebook
Naziv: Upravna općina Kraljevica (fond)
Signatura: HR-DARI-35
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Općina Kraljevica (1965 - 1980) (hrvatski)
Općinsko poglavarstvo Kraljevica (1980 - 1999) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: UoK (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 27 (Državni arhiv u Rijeci)
Stara signatura: JU - 48 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1876 - 1930 (Uz gradivo iz razdoblja 1876-1918, u fondu je i nešto gradiva iz 1919, 1920. i 1930. koje iz funkcionalnih razloga nije priključeno pripadajućem fondu Općina Kraljevičko-Šmrička 1918-1941 (DARI-459).)
Arhivske jedinica: 2.20 d/m
Tehničke jedinica: 87 knj. ; 1 kut.
Odgovornost: Upravna općina Kraljevica (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je najvećim dijelom preuzeto 1965. ali se ne spominje u vodiču kroz fondove DAR iz 1966. godine. U primopredajnom popisu iz 1965. kao stvaratelj gradiva navodi se Općina Kraljevica. Pod istim nazivom fond se spominje u analitičkoj kartici iz 1973. s gradivom u vremenskom rasponu od 1892. do 1942. godine, količinom od 6 d/m i oznakom JU-48. S istim rasponom gradiva, ali pod nazivom Općinsko poglavarstvo Kraljevica, količinom od 6,5 d/m gradiva i oznakom JU-27, fond je opisan u Vodiču HAR-a iz 1980. U vodiču Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. fond je dobio aktualnu oznaku 35. Opisano stanje je trajalo do 1999. kada se pristupilo arhivističkom sređivanju. U predmetnom fondu, koji je zadržao signaturu 35, ostalo je svo kraljevičko općinsko gradivo do 1918. godine, dok su od ostalog gradiva oblikovani fondovi Općina kraljevičko-šmrička 1918-1941 (DARI 459) i Općina Kraljevica-Šmrika 1941-1945 (DARI 460). Tada je fond dobio naziv Upravna općina Kraljevica.
Način preuzimanja: 1965. i 1978. godine (akvizicije br. 21 i 124, DAR 161/65 i 384/78).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži urudžbene zapisnike općih spisa 1892-1918, pripadajuća kazala za razdoblje 1897-1918 te jedan urudžbeni zapisnik Urbarske općine Šmrika i jedno kazalo zapisnika sjednica 1911-1918. Od ostalih knjiga sačuvani su zapisnici Zastupstva upravne općine 1881-1918, zapisnici Starješinstva mjesne općine Kraljevica 1877-1906, zapisnici Starješinstva mjesne općine Šmrika 1899-1919, knjige prihoda i rashoda 1883-1919, knjige općinske blagajne 1877-1918, glavne knjige skladišta vina 1912-1914, glavne knjige potrošarine mesa i klaoničkih pristojbi 1914-1916, blagajnički dnevnici i glavne knjige tuđih i prolaznih novaca 1897-1898 i 1914, blagajnički dnevnici školskih zaklada Kraljevica i Šmrika 1914, blagajnički dnevnik stipendijalne zaklade "Ivan Martin Gudac" 1914, blagajnički dnevnik veterinarske zaklade 1914, dostavne knjige 1896-1899 i 1914-1917, oglasna knjiga 1909-1911 te zabilježnica zamoljenih i izdatih putovnica 1905-1917. Sačuvano je vrlo malo spisa, tek jedna kutija općih spisa 1876-1918 i spisa Mjesne općine Kraljevica i Mjesne općine Šmrika 1881-1918.
Izlučivanju: Nije vršeno.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na knjige i spise. Knjige se dijele na serije: Registraturna pomagala, Zapisnici sjednica, Kazala zapisnika sjednica, Financijske knjige, Dostavne knjige i Razne knjige dok su malobrojni spisi sređeni svi unutar serije Opći spisi.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o jezicima i pismima: hrvatski; latinica
Obavijesna pomagala: DARI-35/SI - 1 Upravna općina Kraljevica (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11703
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica