Facebook
Naziv: Upravna općina Selce (fond)
Signatura: HR-DARI-37
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Normativni nazivi: Upravna općina Selce (2000 - ) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Općinsko poglavarstvo Selce (1966 - 2000) (hrvatski)
Općina Selce (1973 - 1973) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: UoS (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 43 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1881 - 1918
Arhivske jedinica: 1.30 d/m
Tehničke jedinica: 55 knj. ; 1 kut.
Odgovornost: Upravna općina Selce (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo se ne spominje 1961. u primopredajnom zapisniku između DARI i NOO Crikvenica, ali je činjenica preuzimanja zabilježena u knjizi akvizicija. Fond se prvi put spominje u nenaslovljenom vodiču kroz fondove DARI iz 1966. godine pod nazivom Općinsko poglavarstvo Selce, sa sumarno popisanim gradivom raznih stvaratelja iz Selca u vremenskom rasponu 1897-1943 i količinom od 127 knjiga i 69 arhivskih kutija. Nešto kasnije to gradivo je detaljnije popisano. Pod istim nazivom i s istim sastavom gradiva fond je prikazan u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. i u pregledu fondova Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. U analitičkoj kartici fonda iz 1973. on nosi naziv Općina Selce, dok su drugi parametri isti. Taj jedinstveni fond je kasnije rasformiran. Najprije je 1994. izdvojeno gradivo Zemljišne zajednice Selce i priključeno zbirnom fondu Zemljišne zajednice Hrvatskog primorja (DARI 304). Prilikom arhivističke obrade 2000. u predmetnom fondu je zadržano općinsko gradivo Selca do 1918. godine, a od ostatka su još formirani fondovi Općina Selce 1918-1941 (DARI 465), Općina Selce 1941-1945 (DARI 458), Mjesni sud Selce (DARI 633) i Općinski turistički odbor Selce (DARI 632). U Pregledu arhivskih fondova i zbirki RH iz 2006. fond je iskazan s podacima prema sumarnom inventaru iz 2000. U travnju 2020. preuzete su od Turističke zajednice grada Crikvenica 3 knjige.
Način preuzimanja: Preuzeto 1961. od NOO Crikvenica. DARI, br. akvizicije 6 (1961.) i 2020. od TZ grada Crikvenica (tri knjige zapisnika Općinskog zastupstva Selce), DARI, Klasa: 036-05/20-04/03.
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži urudžbene zapisnike općih spisa, prezidijalne urudžbene zapisnike, urudžbene zapisnike kaznenih spisa, kazala urudžbenih zapisnika općih spisa te jedno kazalo potraga. Od ostalih knjiga postoje zapisnici Općinskog zastupstva, knjiga Odbora za gradnju župnog dvora u Selcu, jedan dnevnik primitaka i izdataka, glavne knjige i uplatni dnevnici blagajne, očevidnik služinčadi, očevidnik podijeljenih privremenih oprosta kućarine, očevidnik o prijavljenim promjenama prigodom pobiranja poreza, očevidnik zamoljenih inozemnih putovnica, očevidnik primljenih i vraćenih gruntovnih odluka, očevidnik promjena u poreznim predmetima, očevidnik promjene posjednika, iskaz o razdjeli čistog prihoda i zemljarine, knjige vojnih obveznika, raspisni upisnik o porezu tecivarine, knjiga školskog nameta, popis nezavičajnika nalazećih se na području općine Selce, iskaz siromašnih neizlječivih bolesnika koji se opskrbljuju na teret Općine, iskaz umobolnih s područja općine Selce, zabilježnica zabranjenih časopisa, zapisnik o izdanju marvinskih putovnica, jedna glavna porezna knjiga te jedna oglasna knjiga. Opći spisi sadrže oproste od plaćanja kućarine, popise pučko ustaških obveznika, popis uzor čestica za šume, proračun zemljišne zajednice Selce, izdatke šteta i izostanaka prihoda nastalih mobilizacijom odnosno ratom te iskaz državnog poreza propisanog za 1914. Fond također sadrži prezidijalne spise i spise o izdržavanju kazne zatvora Dragutina Lončarića.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno strukturiran u dvije serije, knjige i spisi. Serija knjige sastoji se od pet podserija (registraturna pomagala, financijske knjige, očevidnici, knjige vojnih obveznika i ostale knjige), a serija spisi od tri podserije (opći spisi, prezidijalni spisi i izdvojeni predmeti).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-37/SI - 1 Općinsko poglavarstvo Selce (sumarni inventar)
DARI-37/SI - 2 Upravna općina Selce (sumarni inventar)
DARI-37/SI - 3 Općinsko poglavarstvo Selce (sumarni inventar)
DARI-37/V - 1 Općinsko poglavarstvo Selce (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11706
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica