Facebook
Naziv: Općina Vrbnička (fond)
Signatura: HR-DARI-38
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: Ovr (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 38 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1843 - 1943 (U fondu je zadržano i nešto gradiva iz razdoblja austrijske i talijanske uprave, najveći dio gradiva je iz razdoblja 1918.-1941. )
Arhivske jedinica: 8.50 d/m
Tehničke jedinica: 63 knj. ; 56 kut.
Odgovornost: Općina Vrbnik (stvaratelj)
Povijest jedinice: Postupak preuzimanja gradiva započeo je u ljeto 1965. kada je službenik Historijskog arhiva Rijeka utvrdio da je ono pohranjeno u neodgovarajućim uvjetima u jednom skladištu cementa i drugog materijala u Vrbniku. To gradivo raznih stvaratelja s područja Vrbnika preuzeto je nepopisano u HAR u travnju 1966. Nakon toga ono je registraturno sređeno i popisano te je izrađeno zajedničko obavijesno pomagalo za fond za gradivo više stvaratelja s nazivom Općinsko poglavarstvo Vrbnik. Fond je imao 9,3 d/m gradiva iz razdoblja od 1838. do 1941. godine. Manje više isti podaci o fondu iskazani su u nekoliko evidencija do njegova arhivističkog sređivanja, osim u analitičkoj kartici fonda iz 1973. u kojoj fond ima 11 d/m gradiva iz razdoblja 1818-1941 i naziva se Općina Vrbnik. Sumarni inventar za fond je izrađen 2001. godine a planom sređivanja su prethodno izdvojene cjeline drugih stvaratelja te oblikovani zasebni fondovi Glavarstvo općine Vrbnik (DARI 607), Općinski turistički odbor u Vrbniku (DARI 629), Vrbničko društvo za štednju i zajmove (DARI 630) i Općina Vrbnik (DARI 781, talijanska uprava). U Pregledu arhivskih fondova i zbirki RH iz 2006. fond je iskazan s ispravljenim brojčanim podacima u odnosu na sumarni inventar iz 2001.
Način preuzimanja: Preuzeto 1966. od Mjesnog ureda Vrbnik. DARI: 397/1965 i 199/1966. Akvizicija 25.
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži urudžbene zapisnike općih spisa, fragment jednog urudžbenog zapisnika prezidijalnih spisa, dostavne urudžbene zapisnike, kazala urudžbenog zapisnika općih spisa, jedan urudžbeni zapisnik vojnih spisa te nekoliko kazala raznih policijskih i vojnih očevidnika. Od ostalih knjiga sadrži nekoliko policijskih i vojnih popisa i evidencija, u koje je ubrojena i jedna evidencija izdanih domovnica te popis ratnih i civilnih invalida. U fondu je i veći broj računovodstvenih, blagajničkih i poreznih knjiga te po jedna knjiga dugova, oglasna knjiga, evidencija boravka turista i dnevnik poslovnih knjižica. Među spisima najvažniji su zapisnici sjednica općinskog zastupstva, općinskog vijeća i općinskog odbora te općinski normativni akti. Najveći dio spisa odnosi se na prezidijalne i opće spise, u kojima se odražava cjelina upravnog i samoupravnog djelokruga Općine. Oni sadrže spise o upravljanju općinskom imovinom, spise i nacrte o gradnji i održavanju putova, mostova, skela, kanala, o javnoj rasvjeti te popločavanju trgova i ulica; zatim spise o uzdržavanju i pomaganju siromašnih i nemoćnih te brizi za odgoj siromašne i napuštene djece; spise o zdravstvenom stanju i zaštiti pučanstva; spise o stanju i unapređivanju gospodarstva u općini; spise o stanju i unapređivanju prosvjete, kulture i školstva; spise o vršenju nadzora nad radom općinskih ustanova i poduzeća te spise o sankcioniranju nepravilnosti i prekršaja u nadležnosti Općine. Fond nadalje sadrži okružnice, proračunske i blagajničke spise te izdvojene predemete. Među potonjima su naročito vrijedni spisi o bivšem bratovštinskom imanju "Preko križi" 1869-1936 te jedna crtana gospodarska karta bratovštinske šume Malidermun iz 1843. Izdvojeni predmeti nadalje sadrže biračke popise, statistike, građevinske dozvole, težačke ugovore, spise aprovizacije, iskaze o prestanku rada obrtničkih radnji, popis odlikovanih osoba, popis proizvođača grožđa, očevidnik izdanih osobnih iskaznica, očevidnik zaprisegnutih redarstvenika, spise o Morskom i klimatičkom kupalištu, spise i nacrte u svezi gradnje župnog stana, spise o Vitezićevu domu u Vrbniku, spise i jedan crtež uređenja vrbničke luke, spise o Društvu Crvenog križa, mjesnom groblju, osiguranju od tuče, gradnji škole u Garici, spise i nacrte Mjesnog školskog odbora, blagajničke spise Građanske škole, zabilježnicu izvoza zemaljskih proizvoda po trgovinama u Vrbniku, spise o talijanskim državljanima na području općine, spise o kanalizaciji vrbničkih polja, troškovnik izgradnje čekaonice u Vrbniku te spise u svezi iseljavanja.
Izlučivanju: Nezapisnički su izlučivani samo duplikati i multiplikati.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na knjige i spise. Knjige su sređene u 4 serije (administrativne knjige, vojne evidencije, računovodstvene knjige i općinske evidencije, popisi i dnevnici), a spisi u 6 serija (prezidijalni spisi, spisi organa uprave, okružnice i normativni akti, opći spisi, računovodstveni spisi i posebni općinski spisi).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Obavijesna pomagala: DARI-38/P - 1 Općinsko poglavarstvo Vrbnik (popis)
DARI-38/SI - 1 Općina vrbnička (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11707
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica