Facebook
Naziv: Kraljevski kameralni fiškalat Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-49
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Kameralni fiskalat Rijeka (1973 - ) (hrvatski)
Kameralni fiškalat Rijeka (1980 - 2006) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: KfR (hrvatski)
Usporedni nazivi: Regium Bonorum Maritimo - Cameralium Fiscalatus Officium Fiume (latinski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 33 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1823 - 1849
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 10 kut.
Odgovornost: Kameralni fiškalat Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond se prvi put spominje 1973. u analitičkoj kartici s nazivom Kameralni fiskalat Rijeka, rasponom gradiva 1825-1849 i količinom od 1 d/m. S istim podacima spominje se potom u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. i u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Tijekom arhivističkog sređivanja pronađena je jedna knjiga ovog fonda te pomaknut vremenski raspon na godine 1823-1849. Sumarni inventar za fond je izrađen 1994. godine, a postoji i jedan stariji nedatirani popis gradiva u rukopisu. U Pregledu arhivskih fondova i zbirki iz 2006. fond je dobio sadašnji naziv. Sudeći po funkcijama stvaratelja i sadržaju gradivo je vjerojatno nepopisano preuzeto u DAR zajedno s fondom Kraljevski riječki gubernij (HR-DARI-5).
Način preuzimanja: Nije utvrđeno kada ni od koga je gradivo preuzeto.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži samo jednu knjigu, Uknjižbu dugovanja za kaštelanatski ured kameralne gospoštije Vinodol od 1828. do 1848. Među spisima su zapisnici sjednica s odlukama za kaštelanate Bakar, Fužine, Hreljin, Vinodol i Vrbovsko, nadalje opći spisi te jedna kutija spisa Kraljevskog povjereništva Novi iz 1849. Opći spisi sadrže urbarijalne isprave, spise o tzv. škrljevskoj bolesti, platežne parnice, sudske predmete, toponomastičke izvore (opise terena) i druge sadržaje u svezi uprave državnih dobara.
Dopuna: U fondu Kraljevski riječki gubernij (HR-DARI-5): spisi serije Cameralia, spisi Gubernijskog kamerala 1777 -1809, spisi kotarskih povjereništava u Fužinama, Rijeci i Vinodolu upućeni Upravi državnih dobara u Trstu 1815-1848 te izdvojeni spisi komorskih posjeda Grižane, Drivenik, Belgrad, Praputnjak, Crikvenica, Dol Mali, Šmrika, Jelenje, Krasica, Selce, Kukuljanovo, Vel Draga, Novi i Piket (Hreljin).
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na tri serije: knjige Kameralnog fiškalata Rijeka, spisi Kameralnog fiškalata Rijeka i gradivo Kraljevskog povjereništva Novi. Serija Knjige sastoji se samo od jedne fizičke jedinice, a serija Spisi Kameralnog fiškalata Rijeka ima podserije Zapisnici sjednica i Opći spisi. Obje te serije sređene su kronološki po godinama, a unutar godine po broju sjednice odnosno broju spisa u tekućem rastućem nizu. Serija Kraljevsko povjereništvo Novi sastoji se od općih spisa za godinu 1849., koji su sređeni u rastućem tekućem nizu.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: latinski ; njemački ; hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: DARI-49/P - 1 Kameralni fiškalat Rijeka (popis)
DARI-49/SI - 1 Kameralni fiškalat Rijeka (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11719
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica