Facebook
Naziv: Nacionalna ustanova za skrb i pomoć ratnim invalidima (fond)
Signatura: HR-DARI-63
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Normativni nazivi: Nacionalna ustanova za skrb i pomoć ratnim invalidima (1980 - ) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Nacionalno zbrinjavanje za ratne invalide (1953 - 1964) (hrvatski)
Nacionalno zbrinjavanje ratnih invalida (1964 - 1980) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: Nuspri (hrvatski)
Usporedni nazivi: Opera Nazionale per la Protezione ed Assistenza degli Invalidi di Guerra (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 53 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1924 - 1945
Arhivske jedinica: 2.10 d/m
Tehničke jedinica: 26 svež ; 1 kut.
Odgovornost: Nacionalna ustanova za skrb i pomoć ratnim invalidima (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto u DARI 1947. u sklopu fonda Riječka prefektura. Kao zaseban fond se prvi put spominje 1953. u Općem inventaru DARI pod nezgrapnim nazivom Nacionalno zbrinjavanje za ratne invalide i rasponom gradiva 1942-1945. Nakon toga, svakako prije 1964. godine, gradivo je sređeno i popisano. Zanimljivo je da prema vodiču DARI iz 1966. fond ne postoji, a gradivo je ponovno prikazano samo kao serija fonda Riječka prefektura. Zatim je fond ponovno opisan u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. gdje je dobio internu oznaku JU - 53. Tu je prikazan s točnim pokazateljem vremenskog raspona, ali s količinom gradiva od 4 d/m. Realno po svim pokazateljima fond je iskazan u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. te u Pregledu arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske iz 2006. Nakon 2006. je u spremištima DARI pronađeno još nekoliko svežnjeva ovog fonda.
Način preuzimanja: Gradivo je 1947. predala Gradska komisija za ratne zločine u Rijeci
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji gotovo isključivo od dosjea civilnih i vojnih ratnih invalida Prvog i Drugog svjetskog rata. Dosjei sadrže spise vezane uz dodjelu i isplate invalidnine. Nadalje, fond sadrži nešto molbi umirovljenika invalida za dodjelu pomoći nakon Drugog svjetskog rata, a sačuvano je i nešto okružnica, statistika i opće korespondencije. Gradivo se odnosi na područje cijele Kvarnerske pokrajine.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen u sljedećih pet serija prema izvornim registraturnim oznakama: 1. Dosjei invalida Prvog svjetskog rata, 2. Dosjei ratnih vojnih invalida Drugog svjetskog rata, 3. Dosjei invalida građanskih osoba, 4. Okružnice, statistike i drugo, 5. Molbe umirovljenika invalida za pomoć nakon završetka rata 1945.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2016
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski ; hrvatski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Prevladava talijanski jezik.
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, djelomično je mehanički oštećeno.
Obavijesna pomagala: DARI-63/P - 1 Nacionalno zbrinjavanje ratnih invalida Rijeka (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11733
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica