Facebook
Naziv: Konzulat Nezavisne države Hrvatske u Rijeci (fond)
Signatura: HR-DARI-66
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Konzulat Nezavisne države Hrvatske u Fiume (hrvatski)
Skraćeni nazivi: Konzulat NDH Rijeka (hrvatski)
KNDH-R (hrvatski)
Alternativni nazivi: Konzulat Nezavisne države Hrvatske - Rijeka (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: R - 5 (Državni arhiv u Rijeci)
Stara signatura: JU - 40 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1941 - 1945
Arhivske jedinica: 3.50 d/m
Tehničke jedinica: 35 kut.
Odgovornost: Konzulat NDH u Rijeci (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond se prvi put spominje 1973. u analitičkoj kartici. Prema njoj fond nosi signaturu JU - 40 i ima nešto više gradiva nego sada. Nije poznato kada je i od koga fond preuzet u DARI, no to je svakako moralo biti između 1966. i 1973. godine, jer se fond ne spominje u vodiču kroz fondove DARI iz 1966. U tom razdoblju nastao je i nedatirani popis gradiva.
Način preuzimanja: Nema podataka
Sadržaj jedinice: Fond nema pomoćnih knjiga. Sadrži najviše osobne dosjee korisnika konzularnih usluga, u kojima ima dosta i naslijeđenih akata stvarateljeva prednika, Generalnog konzulata kraljevine Jugoslavije u Rijeci. Nadalje sadrži dosta molbi za izdavanje viza, ovjere prijepisa, potpisa i prijevoda te spise u svezi dokazivanja i provjere hrvatskog ili talijanskog državljanstva i zavičajnosti. Fond također sadrži i nešto brzojava i okružnica, spise o invalidima i umirovljenicima, prijenosu stvari u NDH, potragama i naplati troškova, potporama, repatrijaciji, rekvizicijama, inspektoratu Hrvatskih željeznica, uhićenicima te razne informacije o fizičkim osobama.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Iz popisa gradiva može se razabrati sljedećih pet serija: 1. Osobni dosjei administrativnog sadržaja složeni po abecednom redu prezimena, 2. Tematski dosjei administrativnog sadržaja sređeni po oznakama: B-2 (zavičajnost), D-1 (dostavnice), I (invalidi), K-1 (krsni, smrtni i vjenčani listovi), O-1 (ovjere prijepisa, potpisa i prijevoda), O-5 (dostava obavijesti), OK (okružnice), P-1 (umirovljenici), P-2 (prijenos stvari na područje NDH), P-13 (potrage i naplate troškova), P-33 (podaci), R-1 (potpore), R-2 (repatrijacija), R-3 (rekvizicije), S-4 (izvadci iz kaznenog registra i ostale informacije), S-5 (dostave prijepisa suda), S-61 (Inspektorat Hrvatskih državnih željeznica), T-1 (talijanski državljani), U-1 (uhićenici), U-2 (državljanstvo), V-1 (putovnice), 3. Molbe za vizu, 4. Dopisivanje sređeno po abecednom redu adresata i 5. Razno.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2016
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, zamjetna su mehanička oštećenja.
Obavijesna pomagala: DARI-66/P - 1 Konzulat Nezavisne Države Hrvatske u Fiume sa ostatkom arhivalija Generalnog konzulata kr. Jugoslavije (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11736
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica