Facebook
Naziv: Općinski narodnooslobodilački odbor Vrbnik (fond)
Signatura: HR-DARI-73
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: ONOOV (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 47 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1943 - 1945
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 svež ; 4 knj.
Odgovornost: Općinski narodnooslobodilački odbor Vrbnik (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond je najvjerojatnije preuzet 1966. godine od MU Vrbnik zajedno s gradivom nekoliko drugih stvaratelja iz Vrbnika iz 19. i prve polovice 20. stoljeća. U primopredajnom popisu nisu specificirani stvaratelji gradiva već samo sadržajne cjeline s vremenskim rasponom. Oko 1970. izdvojen je iz te cjeline zaseban fond Općinski NOO Vrbnik s oznakom JU - 47 i izrađen za njega popis gradiva. Na tom popisu je i nešto spisa Mjesnog narodnog odbora Vrbnik iz 1946. i 1947. godine. U Vodiču HAR iz 1980. naziv fonda je promijenjen u Općinski narodni odbor Vrbnik, a 1984. mu je u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH vraćen prvotni naziv. Tijekom izrade Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, koji je objavljen 2006., predmetni fond je bio uklopljen u zbirni fond Općinski narodnooslobodilački odbori na otoku Krku (HR-DARI-71). Tada su iz fonda izdvojeni spisi Mjesnog narodnog odbora Vrbnik te interpolirani u pripadajući istoimeni fond oznake HR-DARI-1083. Zbirni fond Općinski narodnooslobodilački odbori na otoku Krku je kasnije rasformiran i ponovno oblikovan fond Općinski narodnooslobodilački odbor Vrbnik.
Način preuzimanja: Preuzeto najvjerojatnije 1966. od MU Vrbnik (DAR: spis 199/66, akvizicija br. 25)
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži urudžbeni zapisnik za 1944-1945. Od ostalih knjiga sadrži po jedan očevidnik izdatih propusnica iz 1945., jednu knjigu skladišta iz 1945. te jedan dnevnik trgovine i opskrbe iz 1945. Spisi sadrže oglase, okružnice, uputstva, izvješća, zapisnike, vojne iskaze, fragmente biračkih popisa, gradivo Gospodarske komisije (uglavnom priznanice za primljen novac i druge računske spise) te gradivo Općinske komisije za istraživanje ratnih zločina.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond nije stručno popisan, svo gradivo je sređeno u jedinstvenoj seriji pod nazivom Spisi u kojoj su istaknute pojedine sadržajne cjeline.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-73/P - 1 Općinski narodno oslobodilački odbor Vrbnik (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11742
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica