Facebook
Naziv: Kotarski narodni odbor Vrbovsko (fond)
Signatura: HR-DARI-84
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: KNO Vrbovsko (1945 - 1946) (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 22 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1946
Arhivske jedinica: 0.22 d/m
Tehničke jedinica: 10 knj. ; 1 svež
Odgovornost: Kotarski narodni odbor Vrbovsko (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je do 1978. bilo pohranjeno u pismohrani Skupštine općine Delnice, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1946. godine. Preuzeto je u HAR 1978. zajedno s gradivom više desetaka stvaratelja s područja Gorskog kotara od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od većeg dijela tog gradiva zbirni fond Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru 1943-1959, s internom oznakom JU-22, za koji je 1981. izrađen sumarni inventar. Zbirni fond je rasformiran na devet zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-69, 71, 72, 74, 75, 80, 81, 84 i 88. Predmetni fond 84 razdijeljen je 2005. godine tijekom izrade Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, sukladno klasifikaciji fondova u RH, na fondove Kotarski narodnooslobodilački odbor Vrbovsko 1942-1945 (HR-DARI-585) i Kotarski narodni odbor Vrbovsko 1945-1946 (HR-DARI-81).
Način preuzimanja: Preuzeto 1978. od Skupštine općine Delnice (HAR: 138/78, akvizicija br. 120).
Sadržaj jedinice: Urudžbeni zapisnici općih spisa i pripadajuće kazalo, blagajničke i druge financijske knjige, jedna porezna knjiga. Proračunski i porezni spisi, jedan iskaz isplaćenih pomoći invalidima i umirovljenicima te jedan upisnik prijava ratne štete na fizičkim osobama i imovini.
Izlučivanju: Izlučivanje nije evidentirano.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondom Kotarski narodnooslobodilački odbor Vrbovsko, kao jedna serija unutar zbirnog fonda Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru. Gradivo je osnovno podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije serije je sređeno po važnosti sadržaja odnosno kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, oštećeni su uvezi knjiga.
Obavijesna pomagala: DARI-69/SI - 1 Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru (sumarni inventar)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru" na predmetni fond se odnose knjige 206-208 i 212-218 te dio kutije 100. U fondu se iz funkcionalnih razloga nalazi i gradivo iz razdoblja 1946.-1947.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11752
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica