Facebook
Naziv: Narodni odbor općine Crikvenica (fond)
Signatura: HR-DARI-85
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: NOO Crikvenica (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 26 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1955 - 1961
Arhivske jedinica: 2 d/m
Tehničke jedinica: 20 kut. ; 1 kom. ; 1 knj.
Odgovornost: Narodni odbor općine Crikvenica (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je nakon ukidanja stvaratelja 1963. preuzeo njegov slijednik, Skupština općine Crikvenica. Dio fonda je 1972. preuzet u HAR u nesređenom stanju s gradivom još pet stvaratelja s područja Crikvenice i Novog Vinodolskog (vidi fondove HR-DARI- 79, 83, 87, 581 i 584). Gradivo je prilikom preuzimanja bilo provizorno notirano na svojevrsnim analitičkim karticama na temelju kojih je 1974. sastavljen popis gradiva. Godine 1979. oblikovan je od gradiva svih šest stvaratelja zbirni fond i izrađen zajednički sumarni inventar pod nazivom Kotarski narodni odbor Crikvenica i oznakom JU- 26. Zbirni fond je rasformiran tijekom priprema za izdavanje publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. i od njega oblikovana četiri zasebna fonda, predmetni i fondovi Narodni odbor kotara Crikvenica (HR-DARI-79), Kotarski narodni odbor Novi (HR-DARI-83) i Narodni odbor gradske općine Crikvenica (HR-DARI-87). Drugi dio fonda, oko 0,8 d/m, zapisnički je preuzet 2008. od Grada Crikvenica i smješten u Sabirni centar Senj. Za potonje gradivo postoji primopredajni popis.
Način preuzimanja: Preuzeto 1972. od Skupštine općine Crikvenica i 2008. od Grada Crikvenica. (HAR: 287/72 i 152/73, akvizicija br. 104; DARI - Klasa: 036-05/08-02/09).
Sadržaj jedinice: Opći i povjerljivi spisi, izvješća i planovi društvenih fondova, gradivo društvenih investicija, izdvojeni predmeti. Opći spisi, među inim, sadrže lokacijske i građevinske dozvole, gradivo o raznim gospodarskim granama, spise o kulturi i fizičkoj kulturi, školstvu, zdravstvu, radnim i socijalnim odnosima, prometu, trgovini, statistike, itd. Među izdvojenim predmetima su Statut općine Crikvenica iz 1955, zapisnici sjednica općinskih vijeća, savjeta i komisija, okružnice i uputstva, odluke narodnog odbora, personalni dosjei općinskih zaposlenika, njihovi dnevnici rada te gradivo u svezi radnih normi, gradivo Odjela za pivredu i Odjela za opću upravu i budžet, spisi Kotarske arbitraže za rješavanje sporova u radnim odnosima te projekt rekonstrukcije kupališta Selce iz 1958. Od značajnijih društvenih investicija fond sadrži gradivo o gradnji HE Tribalj, adaptaciji Doma DTO Partizan, adaptaciji doma Nikola Car u hotel, gradnji Trgovačkog centra u Crikvenici, uređenju Vrtlarije, uređenju zgrade Narodnog ustanka 46 te gradnji cesta Ričičko-Bilo i Ozrin-Kalac-Ladvine. Nema registraturnih pomagala, sačuvana je samo jedna dostavna knjiga pošte za 1956.
Izlučivanju: Izlučivanje je izvršeno bez zapisnika.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na gradivo preuzeto 1972. i pohranjeno u Državnom arhivu u Rijeci te gradivo preuzeto 2008. i pohranjeno u Sabirnom centru Senj. Gradivo pohranjeno u Rijeci sređeno je u tri serije: 1. Povjerljivi spisi, 2. Opći spisi i 3. Izdvojeni predmeti. Unutar serija gradivo je sređeno kronološki odnosno po sadržajnim cjelinama. Gradivo pohranjeno u Senju je registraturno sređeno prema upisu u Arhivsku knjigu Grada Crikvenice. Jedna dostavna knjiga i projekt rekonstrukcije kupališta Selce sređeni su u sastavu fonda HR-DARI-79
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, mjestimično je mehanički oštećeno.
Obavijesna pomagala: DARI-79/SI - 2 Kotarski narodni odbor Crikvenica (sumarni inventar)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Kotarski narodni odbor Crikvenica" na predmetni fond se odnose kutije 317-328 te dijelovi kutija 336 i 337.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11753
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica