Facebook
Naziv: Narodni odbor gradske općine Crikvenica (fond)
Signatura: HR-DARI-87
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: NOGO Crikvenica (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 26 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1948 - 1955
Arhivske jedinica: 1.25 d/m
Tehničke jedinica: 10 knj. ; 1 kut. ; 2 svež
Odgovornost: Narodni odbor gradske općine Crikvenica (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je nakon ukidanja stvaratelja 1955. preuzeo njegov slijednik, Narodni odbor općine Crikvenica, a nakon ukidanja potonjeg 1963. njegov slijednik, Skupština općine Crikvenica. Manji dio fonda (oko 0,25 d/m) je 1972. preuzet u HAR u nesređenom stanju s gradivom još pet stvaratelja s područja Crikvenice i Novog Vinodolskog (vidi HR-DARI-79, 83, 85, 581 i 584). Gradivo je prilikom preuzimanja bilo provizorno notirano na svojevrsnim analitičkim karticama na temelju kojih je 1974. sastavljen popis gradiva te oblikovan jedan zbirni fond s nazivom Kotarski narodni odbor Crikvenica i oznakom JU - 26. Godine 1979. izrađen je za taj zbirni fond zajednički sumarni inventar. Zbirni fond je rasformiran tijekom priprema za izdavanje publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. i od njega oblikovana četiri zasebna fonda, predmetni i fondovi Kotarski narodni odbor Crikvenica (HR-DARI-79), Kotarski narodni odbor Novi (HR-DARI-83) i Narodni odbor općine Crikvenica (HR-DARI-85). Ostatak fonda, oko 1 d/m, zapisnički je preuzet 2008. od Grada Crikvenica i smješten u Sabirni centar Senj. Za potonje gradivo postoji primopredajni popis.
Način preuzimanja: Preuzeto 1972. od Skupštine općine Crikvenica i 2008. od Grada Crikvenica. (HAR: 287/72 i 152/73, akvizicija br. 104; DARI - Klasa: 036-05/08-02/09).
Sadržaj jedinice: Urudžbeni zapisnici općih spisa i pripadajuća kazala, opći spisi, knjige uplate samodoprinosa za Crikvenicu, Selce i Svetu Jelenu 1955. Opći spisi, osim informacija o raznim područjima društvenog života i pojedincima, sadrže i zapisnike sjednica Plenuma i Izvršnog odbora NOGO Crikvenica, zapisnike sjednica drugih društvenih organizacija (npr. Inicijativnog odbora za osnivanje Turističkog društva u Crikvenici 11. ožujka 1952.), personalije, dosta upravnih akata iz područja stambenog zbrinjavanja (dodjele stana), socijalne skrbi (dodjele socijalne pomoći i sl.) i gospodarstva (obrtne dozvole, dozvole za otvaranje ugostiteljskih i trgovačkih radnja), okružnice normativnog i obavijesnog karaktera, plansko-analitičke materijale iz područja komunalnih poslova te nešto projektne dokumentacije (gradnja trafostanice Terapia Crikvenica).
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na dva podfonda: 1. Gradivo pohranjeno u matičnoj zgradi Državnog arhiva u Rijeci i 2. Gradivo pohranjeno u Sabirnom centru Senj. Unutar prvog podfonda, gradivo NOGO Crikvenica je sređeno unutar strukture zbirnog fonda Kotarski narodni odbor Crikvenica kao zasebna serija podijeljena na podserije Knjige i Spisi. Gradivo drugog podfonda je sređeno prema rasporedu u primopredajnom zapisniku.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-79/SI - 2 Kotarski narodni odbor Crikvenica (sumarni inventar)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Kotarski narodni odbor Crikvenica" na predmetni fond se odnose knjige 83-87 i kutija 311.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11755
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica