Facebook
Naziv: Narodni odbor gradske općine Delnice (fond)
Signatura: HR-DARI-88
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: NOGO Delnice (hrvatski)
Alternativni nazivi: Narodni odbor grada Delnice (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 22 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1955
Arhivske jedinica: 0.92 d/m
Tehničke jedinica: 12 knj. ; 6 kut. ; 1 svež
Odgovornost: Narodni odbor gradske općine Delnice (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je do 1978. bilo pohranjeno u pismohrani Skupštine općine Delnice, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1955. godine. Preuzeto je u HAR 1978. zajedno s gradivom više desetaka stvaratelja s područja Gorskog kotara od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od većeg dijela tog gradiva zbirni fond Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru 1943-1959, s internom oznakom JU-22, za koji je 1981. izrađen sumarni inventar. Zbirni fond je rasformiran na devet zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-69, 71, 72, 74, 75, 80, 81, 84 i 88. Iz predmetnog fonda su 2005., tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki RH, izdvojeni njegovi predspisi te od njih oblikovan fond Općinski narodnooslobodilački odbor Delnice (HR-DARI-637). Tijekom revizije fonda u siječnju 2013. ispravljeni su količinski pokazatelji za fond u odnosu na podatke objavljene u Pregledu fondova.
Način preuzimanja: Preuzeto 1978. od Skupštine općine Delnice (HAR: 138/78, akvizicija br. 120).
Sadržaj jedinice: Urudžbeni zapisnici općih spisa i pripadajuća kazala te opći spisi. Opći spisi sadrže najviše okružnice viših tijela normativnog i obavijesnog karaktera, dostavljena rješenja KNO Delnice - među kojima ima dosta građevinskih i uporabnih dozvola bez projektne dokumentacije, vlastite i dostavljene akte u svezi osnivanja i organizacije komunalnih, trgovačkih, obrtničkih, ugostiteljskih i drugih poduzeća, zapisnike svejdočenja o činjenicama o ljudima i događajima, zapisnike o učinjenim štetama, izvješća o radu stvarateljevih odjela, zapisnike radničkih savjeta i drugih nižih tijela, statistike i izvješća o kadrovima, pojedinim granama gospodarstva, socijalno - zdravstvenoj zaštiti, itd.; rješenja stvarateljeve Komisije za prekršaje NOGO Delnice te nešto ugovora i drugih pravnih akata. Ima nešto gradiva financijske prirode (tarifni pravilnici, troškovnici, nacrti proračuna i sl.).
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je, skupa s gradivom Općinskog narodnooslobodilačkog odbora Delnice, sređeno kao podfond zbirnog fonda Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru. Podfond je podijeljen na serije 1. Knjige i 2. Spisi, unutar kojih je gradivo sređeno kronološki po sadržajnim cjelinama.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-69/SI - 1 Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru (sumarni inventar)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru" na predmetni fond se odnose knjige 168-179, dio kutije 87 i cijele kutije 88-93.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11756
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica