Facebook
Naziv: Narodni odbor općine Baška (fond)
Signatura: HR-DARI-93
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: NOO Baška (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1952 - 1955
Arhivske jedinica: 0.45 d/m
Tehničke jedinica: 7 knj. ; 3 kut. ; 2 svež
Odgovornost: Narodni odbor općine Baška (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je prije 1970. bilo pohranjeno u pismohrani Mjesnog ureda Baška, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1955. godine. Preuzeto je u DAR 1970. od Skupštine općine Krk zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU-31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Predmetni fond 93 razdijeljen je 2005. godine, tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH na fondove Narodni odbor općine Baška 1952-1955 (HR-DARI-93) i Mjesni narodni odbor Baška (HR-DARI-311, sada HR-DARI-1164), dok je gradivo Općinskog narodnooslobodilačkog odbora Baška 1944-1945 (HR-DARI-658) tada uvršteno u zbirni fond Općinski narodnooslobodilački odbori na otoku Krku (ex HR-DARI-73). Taj je zbirni fond kasnije rasformiran. Tijekom revizije fonda 2013. izdvojeno je iz predmetnog fonda još i gradivo Mjesnog ureda Baška 1955.-1957. te od tog gradiva oblikovan istoimeni fond s oznakom HR-DARI-1072.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62).
Sadržaj jedinice: Urudžbeni zapisnici općih i povjerljivih spisa, povjerljivi i opći spisi, službeni spisi oznake sl., blagajnički dnevnici primitaka i izdataka. Među malobrojnim povjerljivim spisima najviše je normativnih okružnica viših vlasti uz koje su ponegdje priložena očitovanja i podaci prikupljeni od NOO Baška. Među povjerljivim spisima također ima nešto personalija, spisa u svezi vojne obveze, spisa poljodjelske tematike, podataka o austrijskoj odnosno njemačkoj imovini (zgrada Rosulja), jedan spisi o talijanskoj imovini, jedan predmet o oduzimanju državljanstva te jedan spis o istrazi o učiteljima u Baški koji slave Božić. Među općim spisima je najviše okružnica i normativnih dopisa te raznih kopija upravnih akata dostavljenih od viših vlasti (među inim i građevinske i uporabne dozvole). Dosta ima i spisa s podacima o pojedincima na upit viših vlasti, spisa u svezi reguliranja građanskih stanja (među inim više potvrda upisanih pomoraca u stalni birački popis), raznih pisanih zamolba i pritužbi mještana ali i nešto moralno-političkih denuncijacija. Za 1953. je karakteristično gradivo u svezi priprema za popis stanovništva. Među općim spisima također ima dosta spisa o socijalnoj i invalidskoj zaštiti (među inim tu je popis djece palih boraca i žrtava fašističkog terora), spisa o reguliranju vojne obveze pojedinaca te o raznim komunalnim projektima i problemima (vodoopskrba, elektrifikacija i drugo). Nešto spisa ima s izvornim podacima o raznim granama gospodarstva (najviše obrtu, poljodjelstvu, stočarstvu, šumarstvu i turizmu), poreznih spisa, personalija, spisa o organizaciji mjesnih političkih tijela te koncepata oglasa.
Izlučivanju: Izlučivanje je bilo planirano 1970. u registraturi Skupštine općine Krk tijekom pripreme gradiva za predaju Arhivu. Nije poznato da li je ikada izvršeno (podaci u HAR 388/1970).
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondovima Općinski narodnooslobodilački odbor Baška (HR-DARI-658), Mjesni narodni odbor Baška (HR-DARI-1164) i Mjesni ured Baška (HR-DARI-1072), kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je osnovno podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije grupe kronološki po sadržajnim cjelinama. Povjerljivi urudžbeni zapisnik smješten je u kutiju zajedno s povjerljivim spisima, a službeni spisi sl. na kraju svakog godišta općih spisa.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, oštećeni su uvezi knjiga.
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnose knjige 150-153 i 157-158 te kutije 186-189.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11761
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica