Facebook
Naziv: Narodni odbor općine Omišalj (fond)
Signatura: HR-DARI-95
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: NOO Omišalj (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 12.05.1952 - 30.08.1955
Arhivske jedinica: 0.80 d/m
Tehničke jedinica: 5 knj. ; 5 kut. ; 2 svež
Odgovornost: Narodni odbor općine Omišalj (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je prije 1970. bilo pohranjeno u pismohrani Mjesnog ureda Omišalj, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1955. godine. Preuzeto je u DAR 1970. od Skupštine općine Krk, koja je organizirala primopredaju, zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Od predmetnog fonda 95, tada s gradivom od 1944. do 1957., odvojeno je 2005. godine, tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, gradivo Općinskog narodnooslobodilačkog odbora Omišalj 1944.-1945., koje je uvršteno u zbirni fond Općinski narodnooslobodilački odbori na otoku Krku (ex HR-DARI-73) i gradivo Mjesnog narodnog odbora Omišalj 1946.-1952., od kojeg je oblikovan istoimeni fond (ex HR-DARI-315, sada HR-DARI-1189). Zbirni fond Općinski narodnooslobodilački odbori na otoku Krku je kasnije rasformiran, a od gradiva Općinskog narodnooslobodilačkog odbora Omišalj je tada oblikovan samostalan fond s oznakom HR-DARI-659. Tijekom revizije predmetnog fonda 2013. izdvojeno je još iz njega i gradivo Mjesnog ureda Omišalj 1955.-1957. te oblikovan istoimeni fond s oznakom HR-DARI-1190.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži urudžbene zapisnike općih spisa i jedan urudžbeni zapisnik matičarske službe. Osim toga fond sadrži samo opće spise i jedan blagajnički dnevnik. Među općim spisima su, između ostaloga, zapisnici sjednica narodnog odbora i zborova birača, zapisnici saslušanja i usmenih izjava sastavljeni u uredu narodnog odbora, molbe i pritužbe mještana, okružnice viših vlasti, dostavljeni sudski i upravni akti, izvorni upravni akti (građevinske dozvole, personalna rješenja, rješenja o dodjeli stana, odobrenja za prodaju i sl.), uredovne potvrde o građanskim stanjima i drugim karakteristikama mještana, razna gospodarska i poljodjelska izvješća, evidencije i statistike; spisi u svezi opskrbe mještana, izborni spisi, porezni spisi, spisi o komunalnim investicijama, itd. Od specifičnih sadržaja postoji, primjerice, popis naselja općine Omišalj s podacima o stanovništvu iz 1952., prepiska s omišaljskom dijasporom u SAD u svezi slanja pomoći, spisi o zaštiti predjela Kijac, spis o proslavi Dječjeg tjedna s priloženim edukativnim letcima Ministarstva zdravlja.
Izlučivanju: Izlučivanje je bilo planirano 1970. u registraturi Skupštine općine Krk tijekom pripreme gradiva za predaju Arhivu. Nije poznato da li je i kada izvršeno. Vidi: HAR 388/1970.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondovima Općinski narodnooslobodilački odbor Omišalj (HR-DARI-659), Mjesni narodni odbor Omišalj (HR-DARI-1189) i Mjesni ured Omišalj (HR-DARI-1190), kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je osnovno podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije grupe uglavnom je sređeno kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Vlasnik a.p.: Državni arhiv u Rijeci
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, zamijećena su mjestimična mehanička oštećenja.
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnose knjige 99 - 101, 110 i 115 te kutije 146-152
Identifikator: HR-DARI/AJ 11763
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica