Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Gabonjin (fond)
Signatura: HR-DARI-99
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MNO Gabonjin (hrvatski)
Alternativni nazivi: Administrativni centar Gabonjin (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1947 (Stvaratelj gradiva iz 1945. je MNO Kras )
Arhivske jedinica: 0.15 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut. ; 1 svež
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Gabonjin (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto u DAR 1970. od Skupštine općine Krk, koja je organizirala primopredaju, zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o predmetnom fondu i fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101 i 103.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži samo opće spise (obična akta) i okružnice (važnija naređenja). No, među općim spisima nalaze se također povjerljivi i opći urudžbeni zapisnik Administrativnog centra Gabonjin za 1946. godinu. Među općim spisima prevladavaju okružnice i razni normativni i obavijesni dopisi viših vlasti, potvrde iz stalnih evidencija, upravni i sudski akti dostavljeni stvaratelju, vlastiti oglasi te spisi o opskrbi i pružanju socijalne pomoći mještanima. Također ima nešto statističkih iskaza o stanovništvu, pritužba i zamolba mještana, policijskih prijava, zapisnika o saslušanju, potraga za nestalim osobama te raznih iskaza osoba (invalidi, šverceri, posjednici, itd.), popisa birača, ugovora, mjesečnih izvješća o radu i opisa raznih lokalnih zbivanja.
Izlučivanju: Izlučivanje je bilo planirano 1970. u registraturi Skupštine općine Krk tijekom pripreme gradiva za predaju Arhivu. Nije poznato da li je i kada izvršeno. Vidi: HAR 388/1970.
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Plan sređivanja: Fond kao cjelina je opisan kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je nadalje podijeljeno na seriju općih spisa (obična akta) i seriju okružnica (važnija naređenja). Serija općih spisa je nesređena, spisi teku samo djelomično po rastućem urudžbenom broju, s dosta zamiješanih spisa MNO Kras (fond HR-DARI-100).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2018
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnose kutije 214 i 215. Stvaratelj gradiva je zapravo Administrativni centar Gabonjin, koji je od kraja travnja 1946. i tijekom 1947. neko ili cijelo vrijeme vodio pisarničke poslove za MNO Čižići (ukinit 1946.), MNO Gabonjin, MNO Sv. Ivan, MNO Kras i MNO Rasopasno (spojen početkom 1947. s MNO Gabonjin).
Identifikator: HR-DARI/AJ 11767
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica