Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Polje (fond)
Signatura: HR-DARI-101
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MNOP (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1952
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 5 kut.
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Polje (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto u DAR 1970. od Skupštine općine Krk, koja je organizirala primopredaju, zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o predmetnom fondu i fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 i 103.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži samo opće i povjerljive spise te pripadajuće urudžbene zapisnike. Iz vremena kada je tijekom 1946. stvaratelj ovog fonda bio Administrativni centar Polje fond sadrži i nešto zamiješanog gradiva MNO Dobrinj i MNO Šilo te nešto spisa Turističkog odbora Šilo. Za potonja dva je Administrativni centar Polje obavljao spisovodstvene poslove. Malobrojni povjerljivi spisi uglavnom sadrže okružnice u svezi cijena i opskrbe te nešto upitnika za iseljenike povratnike. Opći spisi također sadrže najviše okružnice i normativne dopise viših tijela ('važnija naređenja'), zatim uredovne potvrde iz stalnih evidencija i potvrde o opće poznatim činjenicama, kopije dostavljenih upravnih i sudskih akata, gradivo planske privrede (najviše poljoprivrede) i racionirane opskrbe, gradivo socijalno invalidske zaštite, razne popise osoba i životinja, statistike (ulov ribe), financijske spise (računi, namire) te molbe i pritužbe mještana. Od gradiva iz vlastitog djelokruga su brojniji oglasi, zapisnici izjava datih u uredu MNO i izborni spisi, a ima i nešto ugovora, izvješća o radu, spisa o raznim komunalnim broblemima (npr. zahtjev za gradnjui nove škole iz prosinca 1945.), izjava posljednje volje te spisa lokalne Komisije za ratne štete.
Izlučivanju: Izlučivanje je bilo planirano 1970. u registraturi Skupštine općine Krk tijekom pripreme gradiva za predaju Arhivu. Nije poznato da li je i kada izvršeno. Vidi: HAR 388/1970.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Fond kao cjelina je opisan kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo nije razdvojeno na serije nego su opći i povjerljivi spisi prikazani zajedno po godinama. Odgovarajući urudžbeni zapisnici nisu iskazani u inventaru nego su priloženi u kutijama uz spise za pojedinu godinu. Arhivističkim sređivanjem treba izdvojiti gradivo Turističkog odbora Šilo kao zaseban fond.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2023
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnose kutije 205 - 209
Identifikator: HR-DARI/AJ 11769
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica