Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Sužan (fond)
Signatura: HR-DARI-103
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MNOSu (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1947 - 1950
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Sužan (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto u DARI 1970. godine od Skupštine općine Krk, koja je organizirala primopredaju, zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o predmetnom fondu i fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 i 101.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži opće i povjerljive spise te gradivo s općenitim nazivom "Arhiv" i "Spisi", što su u biti također opći i povjerljivi spisi. Opći spisi najviše sadrže okružnice i druge normativne spise viših tijela, pretežno raznih povjereništava Kotarskog narodnog odbora Krk. U većem obimu sadrže samo još potvrde iz stalnih evidencija i o opće poznatim činjenicama. Nadalje sadrže nešto zapisnika o saslušanju i izjava datih u uredu MNO, jedan zapisnik sastanka MNO iz 1949., molbe i pritužbe mještana, dostavljene akte upravnih tijela, spise garantirane opskrbe, planske privrede (najviše planova sjetve) i socijalno - invalidske zaštite; spise o komunalnim radovima, popise osoba i stvari (radnici, vojni obveznici, oficiri JNA, posjednici maslina, slijepi, defektni sluhom, vodoopskrbni objekti, lokve, rasplodna stoka, itd.), statistike pučanstva i financijskih pokazatelja, platne liste zaposlenih te porezne i proračunske spise. Povjerljivi spisi su gotovo isključivo okružnice u svezi garantirane opskrbe i osim njih samo nekoliko popunjenih upitnih araka za odbornike i njihove zamjenike. Od zanimljivijih okružnica postoji jedan popis parola koje su se koristile za praznik "1. Maja" 1948., popisi djece raseljene u ratu te uputstva narodnim odborima za organizaciju proslave "Dječjeg tjedna" na području Narodne Republike Hrvatske.
Izlučivanju: Izlučivanje je bilo planirano 1970. u registraturi Skupštine općine Krk tijekom pripreme gradiva za predaju Arhivu. Nije poznato da li je i kada izvršeno. Vidi: HAR 388/1970.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je kao cjelina opisan kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo nije razdvojeno na serije nego su spisi u inventaru prikazani kronološki po godinama kao niže arhivske jedinice od serija odnosno kao predmeti. Opis započinje s predmetom Arhiv 1947. te se nastavlja s predmetima Spisi 1948. i Obični i povjerljivi spisi 1949 - 1950. Spisi do 1949. su sređeni po tekućem broju urudžbenog zapisnika, a spisi za 1950. po pojedinim korespondentima tj. pojedinim povjereništvima KNO Krk, Kotarskom sudu Krk te ostalim korespondentima kao jednom jedinicom.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2021
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnose kutije 216 i 217.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11771
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica