Facebook
Naziv: Đački dom Obrtne škole Kastav (fond)
Signatura: HR-DARI-170
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: ĐdošK (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS-16
Razdoblje: 1854 - 1949
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 1 kut.
Odgovornost: Đački dom Obrtne škole Kastav (stvaratelj)
Povijest jedinice: Po činjenici da je u arhivu sačuvan privremeni, moguće primopredajni, zajednički popis gradiva Obrtne škole u Kastvu, Đačkog doma Obrtne škole Kastav, Škole za učenike u privredi Kastav i Ženske stručne škole u Kastvu iz 1964. godine, dalo bi se zaključiti da je gradivo tih kastavskih stvaratelja preuzeto zajedno. Nakon ukidanja Obrtne škole i njenog internata gradivo je bilo čuvano u pismohrani Škole za učenike u privredi Kastav. Prema Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. prvotno je formiran zbirni fond Stručne škole u Kastvu s internom signaturom DS-16. Kasnije je od tog gradiva formirano nekoliko fondova: Škola učenika u privredi Kastav (HR-DARI-140) nazvan po zadnjem stvaratelju, Đački dom Obrtne stručne škole Kastav (HR-DARI-170) i Ženska stručna škola u Kastvu (HR-DARI-149). Sustavnoj arhivističkoj obradi fonda prišlo se 2009. godine. Uslijedilo je novo kartoniranje i izrada arhivskog opisa odnosno inventara.
Način preuzimanja: Nisu poznati podaci o preuzimanju gradiva.
Sadržaj jedinice: Sačuvano je gradivo iz kratkog razdoblja djelovanja, ali i jedan nacrt stambene kuće iz 1854. godine za koji je teško utvrditi zašto je sačuvan u okviru fonda. Od dokumentacije škole sačuvani su samo opći spisi koji sadrže pretežno podatke vezane uz financiranje doma i pravdanje računa, opskrbu i opremu te dopise viših vlasti s uputstvima i nalozima.
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenim postupcima odabiranja i izlučivanja u pismohrani. Također, nema pisanog traga o izlučivanju obavljenom u arhivu.
Mjesta: Kastav
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prije sređivanja fond je uglavnom bio registraturno sređen. Sređen je sumarno i opisan do razine serije. Serije su opisane cjelovito (zajedno knjige i spisi). Sređene su po vrsti i kronološki, opći spisi po broju urudžbenog zapisnika kako su izvorno bili sređeni. Gradivo je popisano u jednom brojčanom nizu tehničkih jedinica (knjige, kutije) u koje je smješteno. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis gradiva.
Zbog zajedničke uprave bilo je nešto izmiješanih spisa škole i doma koji su tijekom sređivanja razdvojeni. Ima slučajeva dvostrukog urudžbiranja. Obračuni su urudžbirani kao opći spisi, ali su bili izvorno posebno odlagani pa su sređeni kao posebna serija.
U sređivanju je odabran sljedeći raspored serija: 1. Opća dokumentacija; 2. Računovodstveni spisi; 3. Izdvojeni predmetni spisi.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je sačuvano u relativno dobrom stanju. Tijekom sređivanja stručno tehnički je obrađeno.
Obavijesna pomagala: DARI-170/SI - 1 Đački dom Obrtne škole Kastav (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11835
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica