Facebook
Naziv: Riječko parobrodarsko društvo (fond)
Signatura: HR-DARI-187
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: Rpd (hrvatski)
Alternativni nazivi: Societa Fiumana di Navigazione (talijanski)
Razdoblje: 1936 - 1946
Arhivske jedinica: 3.50 d/m
Tehničke jedinica: 29 knj. ; 25 kut.
Odgovornost: Riječko parobrodarsko društvo (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Od knjiga su značajne statut društva i knjiga pečata, koja pruža uvid u upravnu povijest i organizaciju društva. Također je sačuvana i brojna poslovna korespondencija kao i okružnice. Računovodstvena dokumentacija, kao i statistike kretanja brodova i robe, pružaju uvid u model financijskog poslovanja, cijene i situaciju u pomorskom prometu u razdoblju neposredno prije Drugog svjetskog rata i tijekom samog rata.
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenim postupcima odabiranja i izlučivanja u pismohrani stvaratelja. Odlukom DAR pod br.118/1-58 od 5.4.1958. određena je komisija za izlučivanje bezvrijednog gradiva Riječkog parobrodarskog društva i drugih društva dok je 1970. izvršeno izlučivanje gradiva: 28 knjiga blagajne 1937–1944 i 14 knjiga dužnika i vjerovnika, brzojava, dopisivanja, putovanja, tereta i troškova 1937–1943.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen i opisan do razine serije. Za serije Statusna dokumentacija i drugi temeljni dokumenti, Personalna dokumentacija, Okružnice te Računovodstvena dokumentacija postoji dva niza fizičkih jedinica, knjige i kutije, unutar istih serija. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis u kojem redni broj predstavlja broj tehničke jedinice ( knjiga, kutija ) koja sadrži opisanu vrstu gradiva. Pri sređivanju najprije je utvrđeno postojeće stanje odnosno razdvojeno gradivo drugih parobrodarskih društava, potom su utvrđene funkcije i struktura stvaratelja, oblikovane su arhivistički formirane serije te naposljetku prikazane u obavijesnom pomagalu.
Odabran je sljedeći plan sređivanja, odnosno serija: 1. Statusna dokumenatcija i drugi temeljni dokumenti, 2. Personalna dokumentacija, 3. Aktivna i pasivna poslovna korespondencija, 4. Okružnice, 5. Računovodstvena dokumentacija, 6. Statistike kretanja brodova i robe, 7. Ekonomski planovi i analize, 8. Tehnička dokumentacija, 9. Fotografije, 10. Tiskovine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: sporadično hrvatski
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je srazmjerno dobro očuvano. Pisano je tintom, olovkom i strojopisom. Nosač zapisa je papir i fotografski papir. Tijekom sređivanja gradivo je tehnički obrađeno, na način da su odstranjeni svi metalni dijelovi, za predmete su formirane košuljice, zgužvani predmeti su poravnati i gdje je bilo potrebno zamijenjeni su omoti svežnjeva. Fizičke jedinice su signirane oznakom fonda i brojem fizičke jedinice, knjige odnosno kutije.
Obavijesna pomagala: DARI-184/P - 1 Parobrodarska društva u Rijeci (popis)
DARI-187/SI - 1 Riječko parobrodarsko društvo (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11852
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica