Facebook
Naziv: Tršćanski Lloyd. Podružnica Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-189
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: TL (hrvatski)
Alternativni nazivi: Lloyd Triestino. S.A. Di Navigazione Trieste. Agenzia di Fiume (talijanski)
Razdoblje: 1925 - 1945
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 6 knj. ; 4 kut.
Odgovornost: Tršćanski Lloyd. Podružnica Rijeka (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Od knjiga je važna matična knjiga zaposlenika koja pruža uvid u zaposlenike podružnice u Rijeci. Knjige računovodstva prikazuju nam financijsko poslovanje podružnice. Nisu vodili urudžbene zapisnike. Spisi su pisani na obrascu s memorandumom Tršćanskog Lloyda i datirani su. Sačuvana je i brojna poslovna korespondencija kao i okružnice koje ukazuju na promjene u zakonima i propisima u pomorstvu u tom razdoblju. Tiskovine pružaju uvid u cijene prijevoza u pomorstvu u predratnom i ratnom razdoblju.
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenim postupcima odabiranja i izlučivanja u pismohrani stvaratelja. Odlukom DAR-a pod br.118/1-58 od 5.4.1958. određena je komisija za izlučivanje bezvrijednog gradiva Tršćanskog Lloyda i drugih društva dok je 1970. izvršeno izlučivanje gradiva: 4 svežnja knjigovodstvene dokumentacije.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen i opisan do razine serije. Za seriju Računovodstvena dokumentacija postoji dva niza fizičkih jedinica, knjige i kutije, unutar iste serije. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis u kojem redni broj predstavlja broj tehničke jedinice koja sadrži opisanu vrstu gradiva. Pri sređivanju najprije je utvrđeno postojeće stanje odnosno razdvojeno gradivo drugih parobrodarskih društava, potom su utvrđene funkcije i struktura stvaratelja, oblikovane su arhivistički formirane serije te naposljetku prikazane u obavijesnom pomagalu.
Odabran je slijedeći plan sređivanja, odnosno serija: 1. Statusna dokumentacija i drugi temeljni dokumenti, 2. Personalna dokumentacija, 3. Poslovna korespondencija, 4. Okružnice, 5. Računovodstvena dokumentacija, 6. Tehnička dokumentacija, 7. Fotografije i 8. Tiskovine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: talijanski ; njemački ; engleski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano. Pisano je tintom, olovkom i strojopisom. Nosač zapisa je papir i fotografski papir. Tijekom sređivanja gradivo je tehnički obrađeno, na način da su odstranjeni svi metalni dijelovi, za predmete su formirane košuljice, zgužvani predmeti su poravnati i gdje je bilo potrebno zamijenjeni su omoti svežnjeva. Fizičke jedinice su signirane oznakom fonda i brojem fizičke jedinice.
Obavijesna pomagala: DARI-184/P - 1 Parobrodarska društva u Rijeci (popis)
DARI-189/SI - 1 Tršćanski Lloyd.Podružnica Rijeka (sumarni inventar)
DARI-189/V - 1 Lloyd Triestino-anonimno brodarsko društvo sa sjedištem u Trstu (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11854
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica