Facebook
Naziv: Samostan reda pustinjaka Sv. Augustina u Rijeci (fond)
Signatura: HR-DARI-250
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: Samostan augustinaca u Rijeci (hrvatski)
Usporedni nazivi: Conventus Fluminensis Ordinis Eremitae Sancti Patris Augustini (latinski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: VO - 2 (Državni arhiv u Rijeci)
Stara signatura: VO - 3 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1418 - 1788
Arhivske jedinica: 0.60 d/m
Tehničke jedinica: 5 knj. ; 44 kom. ; 3 kut.
Odgovornost: Samostan reda pustinjaka sv. Augustina Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon ukidanja reda 1788. godine i provedenog postupka konfiskacije samostanske imovine, u Rijeci je sačuvan mali ali vrijedan dio njegova arhivskog gradiva. To se gradivo u neprecizirano vrijeme steklo u pismohrani Općine Rijeka odnosno u njezinu Povijesnom arhivu (Archivio storico del Comune di Fiume). Povijesni arhiv Općine Rijeka predan je DAR-u 1928. i 1931. godine, a 1933. je objavljen popis tog gradiva u prvom pregledu fondova DAR-a, tzv. "Perronijevom inventaru", nazvanom po njegovu autoru i prvom ravnatelju Državnog arhiva u Rijeci Feliceu Perroniju. U njemu je gradivo augustinskog samostana navedeno u sastavu općinskog Povijesnog arhiva u serijama C, jedinice 28 - 35 (Patenti sovrane al Convento degli Agostiniani) i D, jedinice 36 - 76 (Pergamene varie del Convento degli Agostiniani). Navedene su samo najvažnije povelje, dok se razne druge isprave i dokumenti ne spominju. U pregledu fondova DAR-a objavljenom 1953. u Vjesniku DAR-a, gradivo augustinaca se ne spominje. Novi popis gradiva Povijesnog arhiva Općine Rijeka, pod nazivom Inventar arhiva grada Rijeke, objavljen je u Vjesniku DAR-a 1957. godine. Gradivo augustinskog samostana je ovdje zabilježeno u serijama III (Carske dozvole Samostanu augustinaca) i IX (Spisi riječkih samostana). Za potonju seriju je samo navedeno da sadrži, osim spisa Isusovačkog samostana, i tri kutije spisa Augustinskog samostana od 15. do 18. stoljeća. Godine 1962. preuzete su restitucijom iz Budimpešte knjige ovoga fonda. Nešto kasnije, svakako prije 1970., gradivo augustinaca je izdvojeno iz fonda Općina Rijeka i od njega je oblikovan fond pod sadašnjim nazivom. U to vrijeme je izrađen vodič i inventar fonda, a za povelje i svojevrsna kartoteka s regestama. Fond se nadalje pod istim nazivom i s približno istim parametrima spominje u svim kasnijim vodičima i pregledima fondova DAR-a.
Način preuzimanja: DAR-u predala Općina Rijeka 1928. ili 1931. godine. Knjige su predane DAR-u restitucijom iz Budimpešte 1962. godine.
Sadržaj jedinice: Gradivo se odnosi na augustinski samostan i samostanske posjede u Rijeci, Opatiji, na Klanjštini i u nekoliko manjih mjesta u Sloveniji (Jablanica, Jelšane, Podgraje, Sušak, Trebčane i druga). Fond pretežno sadrži vladarske, crkvene i privatne (notarske) isprave imovinsko - pravnog značaja na pergameni i papiru. Riječ je o darovanjima, kupoprodajama, ostavinama, potvrdama vlasništva, zakupima, zamjenama zemljišta i sličnome. Od važnih pojedinačnih ostalih isprava treba spomenuti povelju cara Ferdinanda I. iz 1548., kojom stavlja riječki Samostan augustinaca pod svoju zaštitu te onu iz 1555., kojom podjeljuje samostanu upravu nad Opatijom sv. Jakova od Stupa. Važne su i papinske isprave iz 1608., kojom se bratovštini sv. Mihovila u Rijeci podijeljuje potpuni oprost, iz 1617. o imenovanju senjskog biskupa Ivana Krstitelja Agatića samostanskim priorom te iz 1724., kojom se bratovštini sv. Andrije u Rijeci podjeljuje privilegirani oltar u crkvi sv. Andrije. Od ostalih vrsta isprava ima nešto dodjela odnosno potvrda gospodarskih povlastica, sudskih akata, ženidbenih isprava i drugih raznih ugovora. Fond nadalje sadrži urbar Augustinskog samostana ("Registar kolona") iz 1576.; knjigu prijepisa povlastica, isprava i drugih najvažnijih dokumenata Augustinskog samostana u Rijeci i Opatije sv. Jakova od Stupa iz 1705., katalog misa iz 1784., katalog knjiga iz 1788. te jedan samostanski protokol iz 1704. nadopunjavan do 1772. godine. Fond sadrži i jedno pismo na pergameni (okružnicu?) Pape Nikole V. iz 1453., kojim javlja da je izvršena velika krađa u Opatiji sv. Jakova u Preluci. Fond također sadrži dosta spisa o prihodima i rashodima Samostana, inventare i spise materijalnog knjigovodstva, račune te desetak spisa o samostanskom rudniku željeza u Studeni kraj Klane.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na tri serije, 1. Knjige, 2. Pergamene i 3. Spisi. Prve dvije serije nisu nadalje strukturirane nego su jedinice opisane kronološki. Serija Spisi podijeljena je na raznorodne sadržajne cjeline obilježene velikim slovima abecede.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Izvornici pergamenskih isprava dostupni su za korištenje samo u digitalnoj inačici.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Digitalizirane su pergamenske isprave
Jezici: latinski ; njemački ; talijanski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-250/AI - 1 Samostan reda pustinjaka Sv. Augustina u Rijeci (analitički inventar)
DARI-250/O - 1 Župni ured sv. Marije, Dominikanski samostan Rijeka, Župni ured Bakar (ostalo)
DARI-250/V - 1 Vodič kroz arhivsku građu Samostana reda pustinjaka Sv. Augustina u Rijeci (vodič)
Restauracija: Tijekom 2013. izvršeni su konzervatorski i restauratorski zahvati na pergamenama
Identifikator: HR-DARI/AJ 11913
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica