Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Dobrinj (fond)
Signatura: HR-DARI-312
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MNO Dobrinj (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1947 - 1952
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 5 kut. ; 1 svež
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Dobrinj (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je prije 1970. bilo pohranjeno u pismohrani Mjesnog ureda Dobrinj, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1952. godine. Predano je DAR-u 1970. od Skupštine općine Krk zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja otoka Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Fond 94, Narodni odbor općine Dobrinj, tada s gradivom od 1944. do 1957., razdijeljen je 2005. godine, tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, na fondove Narodni odbor općine Dobrinj 1952-1955 (HR-DARI-94) i predmetni Mjesni narodni odbor Dobrinj 1947.-1952. (HR-DARI-312), a gradivo Općinskog narodnooslobodilačkog odbora Dobrinj 1944.-1945. je uvršteno u zbirni fond Općinski narodnooslobodilački odbori na otoku Krku (ex HR-DARI-73), koji je kasnije rasformiran.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži urudžbene zapisnike te povjerljive i opće (obične) spise. Među povjerljivim spisima najviše ima normativnih okružnica viših vlasti, spisa o garantiranoj opskrbi i obaveznom otkupu, planovima sjetve (među inim kikirikija i pamuka), ulovu ribe, prisilnom klanju svinja i druge stoke, cijenama te akata o raznim vojnim pitanjima (upisi u vojne evidencije, novačenja, vojne vježbe, vojno školovanje). Također ima nešto spisa o iseljenicima povratnicima, primanju paketa iz inozemstva, proizvodnji dudova svilca (sviločaura), nepravilnostima u radu pojedinih općinskih tijela i gospodarskih subjekata. Zanimljivo je jedno uputstvo o održavanju karnevala. Među općim spisima također ima dosta normativnih i obavijesnih okružnica viših vlasti te znatan broj kopija upravnih i sudskih akata dostavljenih na uvid. Od izvornih spisa MNO-a među općim spisima su i zapisnici sjednica narodnog odbora i drugih tijela, predstavke i pritužbe mještana, zapisnici usmenih izjava datih u uredu MNO-a, razne poljodjelske i druge gospodarske statistike, potvrde o činjenicama izdate iz stalnih evidencija, gradivo o opskrbi pučanstva, komunalnim projektima i drugo. Među zanimljivijim pojedinim spisima su npr. popisi primatelja i darovatelja paketa iz Amerike s adresama pošiljatelja i vrstama robe, jedan popis brodova pripadnosti luke Klimno, prijavnice za defektne osobe, itd.
Izlučivanju: Izlučivanje je bilo planirano 1970. u registraturi Skupštine općine Krk tijekom pripreme gradiva za predaju Arhivu. Nije poznato da li je ikada izvršeno. Vidi: HAR 388/1970.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondovima Općinski narodnooslobodilački odbor Dobrinj (HR-DARI-657), Narodni odbor općine Dobrinj (HR-DARI-312) i Mjesni ured Dobrinj (HR-DARI-1186), kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je osnovno podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije grupe kronološki po godinama. Svi spisi su sređeni unutar jedinstvene serije općih i povjerljivih spisa, ali su fizički unutar jedne godine povjerljivi spisi odvojeni od općih. U nekim godinama su i opći spis još fizički razdvojeni po korespondentima (Kotarski sud, pojedina povjereništva KNO Krk, itd.)
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnose knjige 163-164 i kutije 193-198.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11977
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica