Facebook
Naziv: Zbirka fotografija "Miscellanea" (fond)
Signatura: HR-DARI-507
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: K - 22 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1879 - 1995
Arhivske jedinica: 2 cm
Tehničke jedinica: 58 kom. (1 omot)
Povijest jedinice: Riječ je o otvorenoj zbirci. Dijelom je nastala darovanjem privatnih osoba, manji dio je izdvojen iz drugih fondova i zbirki tijekom sređivanja, a za većinu nije poznato kada i od koga su preuzete u DAR. U Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980., u sklopu šire koncipirane zbirke Razglednice, fotografije, fotokopije i nacrti, gradivo predmetne zbirke je sumarno opisano u seriji 10. pod nazivom Razne neidentificirane zbirke, obiteljski albumi i pojedine fotografije. Ta zbirka navedena je pod nazivom Fotografije, fotokopije, razglednice i nacrti u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. kao fond Historijskog arhiva u Rijeci br. 279. Tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, koji je objavljen 2006., ta prvotna složena zbirka je rasformirana na Zbirku razglednica, Zbirku fotografija, Zbirku nacrta, Zbirku dopunskih preslika iz državnih arhiva Republike Hrvatske i Zbirku dopunskih preslika iz ostalih ustanova i privatnih arhiva u RH. Zbirci fotografija je tada dodijeljena nacionalna oznaka HR-DARI-507 i interna oznaka K – 22. Početkom 2013. i ta zbirka je rasformirana na deset zbirki fotografija te se pristupilo njihovu arhivističkom sređivanju. Riječ je o sljedećim zbirkama: Zbirka fotografija obitelji Zichy (HR-DARI-1160), Fotografije Milana Pavića (HR-DARI-1161), Zbirka fotografija Gradnja hotela Malin u Malinskoj (HR-DARI-1165), Zbirka fotografija Brodogradilišta, brodovi i luke (HR-DARI-1169), Zbirka fotografija Portreti (HR-DARI-1170), Zbirka fotografija Istra, Kvarnerski otoci i Primorje s Rijekom (HR-DARI-1171), Album fotografija Gradnja pruge Karlovac - Rijeka Josefa Löwyja (fragmenti) (HR-DARI-1172), Album fotografija Visione alata della Guerra d'Italia (HR-DARI-1173), Zbirka fotografija Packard Motor Car Company (HR-DARI-1174) i Album fotografija Fiera di Fiume 1929. (HR-DARI-1188). Desetak fotografija je izdvojeno za Zbirku dopunskih preslika iz ostalih ustanova i privatnih arhiva (HR-DARI-508). Od preostalih jedinica prvotne Zbirke fotografija oblikovana je predmetna Zbirka fotografija Miscellanea, koja je zadržala oznaku HR-DARI-507.
Način preuzimanja: Poznate su samo akvizicije jedinica 8 (DAR-u 1957. predao antikvar A. Fioretta iz Nice), 10 (DAR preuzeo 2009. od Rezidencije DI u Opatiji) i 12 (DAR-u 1995. poklonio zlatar Gjon Antoni iz Rijeke). Za ostale jedinice nema podataka o preuzimanju.
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži tridesetidva pozitiva crno – bijelih fotografija raznih formata i tehnika, dvadesetidva dijapozitiva i četiri fotografije u boji. Motivi jedinica su dekontekstualizirani prirodni, ruralni i urbani krajobrazi; crteži i tiskovine te industrijski i umjetnički predmeti. U zbirci su i fotografije industrijskih i urbanih krajobraza s poznatim kontekstom, koje nije bilo moguće razvrstati u ostale spomenute zbirke fotografija DAR-a. Detaljnije o sadržaju zbirke vidi u opisnom elementu Sadržaj za pojedini predmet.
Izlučivanju: Postupak izlučivanja nije proveden, gradivo se čuva trajno.
Dopuna: Budući da je riječ o otvorenoj zbirci vjerojatne su dopune.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je zatečeno u rasutom stanju, a potom je arhivistički sređeno i opisano u jedinstvenoj seriji do razine predmeta. Jedinice su u inventaru prikazane kronološkim redom. Riječ je uglavnom o procijenjenom vremenu nastanka budući da većina fotografija nije datirana. Predmeti su označeni tekućim rastućim brojem od jedan nadalje. Pojedini predmeti, odnosno arhivske jedinice, sastoje se od sadržajnih cjelina definiranih prije arhivističkog sređivanja, sadrže jednu ili više fotografija. Nakon arhivističkog sređivanja izrađen je za zbirku analitički inventar s opisom zbirke i predmetâ. Opisi predmeta prikazani su u tablici sa sljedećim elementima: oznaka, broj komada, vrijeme i mjesto nastanka, naslov, sadržaj, autor, tehničke značajke i napomena. Naslov je naveden prvenstveno kako je izvorno zabilježen na fotografiji. Veličina fotografija je iskazana zajedno s paspartuom.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Utvrđeni su Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997.), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999.), Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003) te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo je djelomično dostupno javnosti obzirom da nije u cijelosti starije od 30 godina te da je jedna jedinica na pohrani.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; talijanski ; francuski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Izvorne bilješke, opisi i natpisi na fotografijama su uglavnom na hrvatskom i talijanskom jeziku, a jedan popratni dopis je na francuskom. Recentniji zapisi na fotografijama su svi na hrvatskom.
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je u cijelosti dobro očuvano. Većina fotografija je pohranjena u pergaminskim vrećicama
Obavijesna pomagala: DARI-507/AI - 1 Zbirka fotografija Miscellanea (analitički inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 12173
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica