Facebook
Naziv: Općina Punat (fond)
Signatura: HR-DARI-653
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: OP (hrvatski)
Razdoblje: 1941 - 1944
Arhivske jedinica: 1.35 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 6 kut. ; 1 svež ; 7 sv.
Odgovornost: Općina Punat (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je prije 1970. bilo pohranjeno u pismohrani Mjesnog ureda Punat, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1955. godine. Preuzeto je u DAR 1970. od Skupštine općine Krk, koja je organizirala primopredaju, zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Od fonda 96 (Narodni odbor općine Punat), tada s gradivom od 1943. do 1957., odvojeno je 2005. godine, tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, gradivo predmetnog fonda. Godine 2005. je od Općine Punat preuzeta manja količina fonda (1 kutija, 1 svežanj i 7 svezaka).
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62) i 24. veljače 2005. od Općine Punat (DAR: Klasa 036-05/05-02/01)
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala je sačuvan samo urudžbeni zapisnik za 1942. Osim toga fond sadrži osobne kartone mještana (listak pojedinaca), obiteljske kartone i kućne listine. Sadrži i nešto izdvojenih predmeta (mjesečne statistike i rekapitulacije opskrbe pojedinaca, prijave obitelji u svrhu dodjele živežnih namirnica, predatnice za robu za njemačko zapovjedništvo 1944., popise raznih predmeta, uglavnom odjeće i namještaja, te jednu okružnicu Povjereništva Hrvatskog zemaljskog zaštitnog redarstva Sušak u svezi beriva i ostalih pogodnosti za pripadnike Hrvatskog zemaljskog zaštitnog redarstva).
Izlučivanju: Nije vršeno regularno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondovima Općinsko poglavarstvo Aleksandrovo (HR-DARI-654), Turistički odbor Punat (HR-DARI-655), Općinski narodnooslobodilački odbor Punat (HR-DARI-656), Mjesni narodni odbor Punat (HR-DARI-1013), Narodni odbor općine Punat (HR-DARI-96) i Mjesni ured Punat (HR-DARI-1022), kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je nadalje podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije grupe sređeno je po sadržajnim cjelinama.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2045
Vlasnik a.p.: Državni arhiv u Rijeci
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski ; hrvatski ; njemački
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, oštećeni su uvezi knjige i svezaka
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnosi dio knjige 173, kutije 235 - 239 i 256 te sedam svezaka izvan kutija.
Identifikator: HR-DARI/AJ 12318
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica