Facebook
Naziv: Općinski turistički odbor Punat (fond)
Signatura: HR-DARI-655
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: ToP (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1927 - 1950
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 24 knj. ; 2 kut.
Odgovornost: Općinski turistički odbor Punat (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je prije 1970. bilo pohranjeno u pismohrani Mjesnog ureda Punat. Preuzeto je u DAR 1970. od Skupštine općine Krk, koja je organizirala primopredaju, zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Od fonda 96 odvojeno je 2005. godine, tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, gradivo Općinskog turističkog odbora Punat i njegovih prednika te oblikovan zaseban fond.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62)
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži samo dva urudžbena zapisnika općih spisa i jedan urudžbeni zapisnik Inicijativnog turističkog odbora nakon Drugog svjetskog rata. Nadalje sadrži zapisnike sjednica Odbora, očevidnike stranih i domaćih gostiju, turističke statistike, prijavnice i odjavnice turista, knjigu uređenja nasada i obale, knjigu izdatih turističkih karata za opskrbu, knjigu prijave boravka i financijske knjige ubiranja boravišne takse, razne blagajničke knjige, knjige pošte te jednu knjigu izvješća o radu Turističkog saveza za Hrvatsko primorje i Gorski kotar za 1936. godinu.
Izlučivanju: Nije poznato
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondovima Općinsko poglavarstvo Aleksandrovo (HR-DARI-654), Općina Punat (HR-DARI-653), Općinski narodnooslobodilački odbor Punat (HR-DARI-656), Mjesni narodni odbor Punat (HR-DARI-1013), Narodni odbor općine Punat (HR-DARI-96) i Mjesni ured Punat (HR-DARI-1022), kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je nadalje podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije grupe uglavnom je sređeno kronološki po sadržajnim cjelinama (nedosljedno).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2020
Vlasnik a.p.: Državni arhiv u Rijeci
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, dosta su oštećeni uvezi knjiga.
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Opća napomena: Iz funkcionalnih razloga fond sadrži i gradivo 1947.-1950., čiji stvaratelj je Mjesni narodni odbor Punat. U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnose knjige 242-262 i 272 te kutije 221 i 249.
Identifikator: HR-DARI/AJ 12320
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica