Facebook
Naziv: "Ribooceanija" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-722
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO-31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1975 - 1983
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: "Ribooceanija" Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond je preuzet 1984. godine te u arhivu pripojen zbirnom fondu Likvidirana poduzeća HR-DARI-197. Prema primopredajnom popisu preuzeta je jedna kutija gradiva . U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem 2010. godine fond je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti, a nakon zaključenog postupka likvidacije, od likvidacijskog upravitelja 1984. U Knjizi preuzetog gradiva preuzimanje je upisano pod brojem 146/84 (predmet br. 04-51/-84).
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Stvaratelj u svom djelovanju nije stvarno zaživio i to se odražava na gradivu. Iz sačuvanog gradiva jasno se vide okolnosti njegova osnivanja i gašenja dok su personalna i financijska dokumentacija neznatne.
Izlučivanju: Prema podacima iz gradiva po zaključenju postupka likvidacije pripremano je izlučivanje gradiva koje nema trajne vrijednosti i sudeći po preuzetom gradivu to je i učinjeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je uglavnom korespondiralo s primopredajnim popisom.
Fond je sređen sumarno, do razine serije, kombiniranim načinom, rekonstrukcijom prvobitnog i unošenjem vlastitog reda. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis gradiva. Unutar serija gradivo je sređeno po vrsti i kronološki. Odabran je sljedeći raspored serija: 1. Statusna dokumentacija, 2. Personalna dokumentacija, 3. Financijska dokumentacija, 4. Postspisi.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja, kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-722/SI - 1 "Ribooceanija" Rijeka (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 12383
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica