Facebook
Naziv: Mjesni ured Punat (fond)
Signatura: HR-DARI-1022
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MU Punat (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 267 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1955 - 1986
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 4 kut. ; 26 knj. ; 5 svež
Odgovornost: Mjesni ured Punat (stvaratelj) (1955.-1993.)
Povijest jedinice: Gradivo je prije 1970. bilo pohranjeno u pismohrani stvaratelja. Preuzeto je, vjerojatno nenamjerno, u DAR 1970. od Skupštine općine Krk, koja je organizirala primopredaju, zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Gradivo predmetnog fonda je tada bilo priključeno fondu Narodni odbot općine Punat ( HR-DARI-96) kao njegovi postspisi. Godine 2005. je od Općine Punat preuzeto još oko 0,2 d/m MU Punat. Nakon toga je iz fonda NOO Punat izdvojeno svo gradivo MU Punat te oblikovan predmetni fond s oznakom HR-DARI-1022.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62) i 24. veljače 2005. od Općine Punat (DAR: Klasa 036-05/05-02/01). Primopredajni zapisnik je u dosjeu fonda HR-DARI-1013.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži evidenciju primljenih zamolbi, upisnik izjava, dnevnik izdavanja, dnevnik vlastitih prihoda, biračke popise i izborne materijale, evidencije o stanovništvu, evidenciju prijava proizvodnje vina, opće spisi, knjige i spise stambenog fonda, popis raspoloživog ljudstva za radnu obvezu, evidenciju ličnih obveznika za popravak i odravanje puteva IV. reda, popis osoba kojima su izdate ribarske iskaznice, knjige i spise o izgradnji vodovoda, popis osoba iz Punta koje su odlikovane ukazom Predsjednika SFRJ od 18. 2. 1963., spise i knjige Mirovnog vijeća Punat pri Mjesnom uredu Punat, dostavne knjige i knjige pošte i drugo. Među općim spisima najviše ima službenih potvrda i uvjerenja s pripadajućim evidencijama, okružnica i obavijesti nadređenih vlasti, dostavljenih upravnih akata viših vlasti te oglasa Mjesnog ureda. Među općim spisima su također zapisnici sjednica mjesnih odbora i zborova birača, zapisnici usmenih izjava podnijetih u uredu MU, pisane molbe i pritužbe mještana, razni popisi i statistike (penzioneri, ribari, obveznici radne obveze, ulov morske ribe, dovršene gradnje, itd.), spisi Komisije za tehnički pregled i prijem novoizgrađenih stambenih kuća, razni novački spisi i evidencije, jedan registar zaprežnih vozila, jedna evidencija izdatih bolesničkih listova, završni računi i drugi financijski spisi, itd. Od pojedinačnih predmeta među općim spisima zanimljiva je polemika oko postavljanja spomen ploče Petru Franoliću te spis o zaštiti etnografskog spomenika - preše za ulje kod Josipa Mrakovčića.
Izlučivanju: Nije poznato da li je vršeno izlučivanje.
Dopuna: Vjerojatno je još nešto gradiva pohranjeno u pismohrani Općine Punat
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondovima Općinsko poglavarstvo Aleksandrovo (HR-DARI-654), Općina Punat (HR-DARI-653), Turistički odbor Punat (HR-DARI-655), Općinski narodnooslobodilački odbor Punat (HR-DARI-656), Mjesni narodni odbor Punat (HR-DARI-1013) i Narodni odbor općine Punat (HR-DARI-96), kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je nadalje podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije grupe uglavnom je sređeno kronološki po sadržajnim cjelinama (nedosljedno).
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2057
Vlasnik a.p.: Državni arhiv u Rijeci
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 652: Narodni odbor općine Krk
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnose knjige 171, 182-183, 190-191, 194-195, 197-200, 212-214, 266 i 268 te kutije 233, 234, 246-248 i 272-273
Identifikator: HR-DARI/AJ 125187
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica