Facebook
Naziv: Elektromehanička zadruga Zamet (fond)
Signatura: HR-DARI-1039
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO-119 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1950 - 1959
Arhivske jedinica: 0.20 m
Tehničke jedinica: 2 kut. ; 1 knj. (Knjiga se nalazi u kutiji.)
Odgovornost: Elektromehanička zadruga Zamet (stvaratelj) (1946-1959)
Povijest jedinice: Nisu sačuvani podaci o preuzimanju gradiva koje je u arhivu pripojeno zbirnom fondu Likvidirana poduzeća HR-DARI-197. U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem fond je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Način preuzimanja: U službenim evidencijama DAR-a nema podataka o preuzimanju.
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Nedostaje statusna dokumentacija, zapisnici upravnih tijela, dokumentacija o članstvu što značajno utječe na njegovu informacijsku vrijednost. Sačuvano je gradivo iz 50-ih godina dok ono iz prvih godina djelovanja nedostaje u potpunosti. Nešto podataka o zaposlenicima može se naći u spisima vezanim uz socijalno i zdravstveno osiguranje i fragmentranoj personalnoj dokumentaciji te u isplatnim listama dok fragmentaran uvid u neke pokazatelje poslovanja pružaju u maloj količini sačuvana statistička izvješća i financijska dokumentacija.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju u pismohrani niti u arhivu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je bilo u nesređenom stanju. Izvorno stanje tek se djelomično može rekonstruirati. Iako je gradivo fragmentarno, vidljivo je da je vođen jedinstven urudžbeni zapisnik, da se spisi protokoliraju po sustavu tekućeg rastućeg urudžbenog broja.
Fond je sređen sumarno, do razine serije, kombiniranim načinom, rekonstrukcijom prvobitnog i unošenjem vlastitog reda. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis gradiva. Gradivo je popisano u jednom brojčanom nizu tehničkih jedinica (kutije) u koje je smješteno. Zbog tehničkih razloga knjige tj. knjiga je smještena u kutiji zajedno s ostalim gradivom. Unutar serija gradivo je sređeno po vrsti i kronološki. Odabran je sljedeći raspored serija: 1. Zdravstveno i socijalno osiguranje, 1.a Personalna dokumentacija (naknadno interpolirano) 2. Statistička izvješća i 3. Financijska dokumentacija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1039/SI - 1 Elektromehanička zadruga Zamet (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 129253
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica