Facebook
Naziv: "Biroservis" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1048
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO-122 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1953 - 1962
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 5 kut. ; 2 knj. (Knjige se nalaze unutar kutija.)
Odgovornost: "Biroservis" Rijeka (stvaratelj) (1953-1962)
Povijest jedinice: Nisu sačuvani podaci o preuzimanju gradiva koje je u arhivu pripojeno zbirnom fondu Likvidirana poduzeća, HR-DARI-197. U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Sadržaj jedinice: Iako gradivo nije cjelovito (u potpunosti nedostaje poslovna korespondencija, fragmentarna je statusna dokumentacija), ipak pruža dostatan uvid u razvoj poduzeća, razdoblja uspješnog i manje uspješnog poslovanja. To se prije svega odnosi na zapisnike sjednica, normativne akte i izvješća o poslovanju koja su sačuvana u zapisnicima sjednica, završnim računima ili kao poseban izdvojen predmet. Sačuvani ugovori s komitentima ili vanjskim suradnicima uglavnom se odnose na investicijske elaborate ili adaptacijske projekte, a iz domene ostalih usluga koje je biro pružao sačuvano je nešto dokumentacije koja se odnosi na knjigovodstvene usluge za trgovačke radnje. Ti spisi potencijalno su izvor za gospodarske subjekte koji su bili korisnici usluga biroa. Posebno je zanimljiv bilten (sačuvan je samo za 1954. godinu) koji je biro izdavao u cilju informiranja i instruktaže svojih klijenata odnosno članova. On je imao strukturirani sadržaj s namjerom da klijente upozna sa uslugama koje poduzeće nudi i na koje oni imaju pravo iz članstva te posredno svjedoči o njegovom razvoju i djelatnosti (u prikazu o razvoju biroa objavljene su i fotografije uređenih poslovnih prostora za pojedine klijente), donosio je novosti iz zakonodavstva s područja gospodarstva i financija, pravna tumačenja, stručne članke, teme iz prakse. Sačuvana je matična knjiga zaposlenika i njihovi osobni dosjei. Računovodstvena dokumentacija nije cjelovita kao i veći dio sačuvanih serija. U fondu je sadržano gradivo vezano uz likvidacijski postupak.
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenim postupcima odabiranja i izlučivanja u pismohranama. Također, nema pisanog traga o izlučivanju obavljenom u arhivu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi ; Tehnički nacrt
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen sumarno, do razine serije, kombiniranim načinom, rekonstrukcijom prvobitnog i unošenjem vlastitog reda. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis gradiva. Unutar serija gradivo je sređeno po vrsti i kronološki. Odabran je sljedeći raspored serija: 1. Statusna dokumentacija, 2. Normativni akti, 3. Zapisnici sjednica upravnih tijela, 4. Dokumentacija vezana uz predmet poslovanja, 5. Personalna dokumentacija, 6. Računovodstvena dokumentacija, 7. Izdvojeni predmetni spisi i 8. Postspisi.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je u dobrom stanju. Tijekom sređivanja gradivo je stručno tehnički obrađeno.
Obavijesna pomagala: DARI-1048/SI - 1 "Biroservis" Rijeka (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 131091
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica