Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Vrbnik (fond)
Signatura: HR-DARI-1083
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MNO Vrbnik (1945 - 1952) (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1952
Arhivske jedinica: 1.10 m
Tehničke jedinica: 13 knj. ; 9 kut. ; 1 svež
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Vrbnik (stvaratelj) (1945.-1952.)
Povijest jedinice: Gradivo je prije 1970. bilo pohranjeno u pismohrani Mjesnog ureda Vrbnik, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1952. godine. Preuzeto je u DARI 1970. od Skupštine općine Krk, koja je organizirala primopredaju, zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Od fonda 97, tada s gradivom od 1945. do 1957., odvojeno je 2011. godine gradivo Mjesnog narodnog odbora Vrbnik 1945.-1952., od kojeg je oblikovan predmetni fond s oznakom HR-DARI-1083.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži urudžbene zapisnike općih spisa i pripadajuća kazala. Nadalje sadrži knjige prijavljenih i odjavljenih osoba, biračke popise, spise narodnog zajma 1948., opće spise te izdvojene predmete u " mapi važnijh dokumenata". Među općim spisima najviše je raznih potvrda iz stalnih evidencija, okružnica i drugih normativnih spisa viših tijela, raznih osobnih evidencija (potrošači, osobe koje govore strani jezik, vlasnici pčela, ribari, invalidi, ratna siročad, itd.), vojnih evidencija, poljoprivrednih i stočarskih evidencija, evidencija u svezi opskrbe mještana, evidencija iz područja socijalno - zdravstvene zaštite, itd. Među općim spisima su pohranjeni i zapisnici sastanaka MNO i drugih tijela, zapisnici usmenih izjava mještana datih u uredu MNO, pisane predstavke i pritužbe mještana, upravni akti viših tijela i sudski akti uručeni MNO te carinski spisi u svezi dostave paketa iseljenika iz Amerike (uglavnom putem kluba Domorodac iz New Yorka). Iz vlastitog djelokruga MNO ima dosta molbi za izdavanje ribarske iskaznice te nešto zapisnika Komisije za popis imovine s priloženim popisima. Zanimljiviji pojedini predmeti među općim spisima su jedan popis djece koja su se izgubila tijekom rata i koja se traže, izvješće o turističkom prometu za 1946./47. te stihovi "Slavenska Krajina" Zdenka Štambuka u strojopisu. Izdvojeni predmeti sadrže: razne potvrde 1945., popise mobiliziranih osoba koje primaju socijalnu pomoć 1945?, evidencije isplate socijalne pomoći 1945., popis kobila, ždrebica i magarica za selo Garica, potrošačke evidencije, statistiku pučanstva, referat "Razvitak NOP-a u Risiki, 1945. te rukopise pjesama "Ustaša" i "Mjesec maj, fašizmu kraj", potpisan "Barba Ivo", svibanj 1945.
Izlučivanju: Izlučivanje je bilo planirano 1970. u registraturi Skupštine općine Krk tijekom pripreme gradiva za predaju Arhivu. Nije poznato da li je i kada izvršeno. Vidi: HAR 388/1970.
Dopuna: Fond će biti nadopunjen gradivom koje je po ukidanju Mjesnog ureda Vrbnik preuzela Općina Vrbnik.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondovima Narodni odbor općine Vrbnik (HR-DARI-97) i Mjesni ured Vrbnik (HR-DARI-1208), kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je nadalje podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije serije sređeno je kronološki po sadržajnim cjelinama (nedosljedno).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2023
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnose knjige 136-143 te kutije 155-162
Identifikator: HR-DARI/AJ 133409
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica