Facebook
Naziv: Zbirka dopunskih preslika arhivskog gradiva iz inozemnih arhiva (zbirka)
Signatura: HR-DAST-195
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: ZPI (hrvatski)
Razdoblje: 1907 - 1945
Arhivske jedinica: 7.20 d/m
Tehničke jedinica: 20198 kom. ; 64 kut.
Odgovornost: Institut za historiju radničkog pokreta Dalmacije (Split) (stvaratelj) (1963-1989)
Povijest jedinice: Zbirka je pripadala arhivskoj zbirci Instituta za historiju radničkog pokreta za Dalmaciju u Splitu. Od 1989. do 1995. godine gradivo je pripadalo i nalazilo se u Muzeju narodne revolucije u Splitu. Nakon likvidacionog postupka nad Muzejem, gradivo zbirke preuzeto je u Arhiv 15. svibnja 1995. po službenoj dužnosti, sukladno točki 6. Zaključka Trgovačkog suda u Splitu (Posl. br. X RL 23/92 od 8. veljače 1995.), Zaključku Gradskog poglavarstva Grada Splita (Klasa:020-04/95-01/125 od 7. ožujka 1995.) i Rješenju Upravnog odjela kulture, prosvjete i socijalne skrbi grada Splita (Klasa: 600-01/95 od 20. ožujka 1995.). Fizički je gradivo preuzeto u novi prostor Arhiva na Gripama 1998. godine.
Način preuzimanja: Knjiga primljenog gradiva DAST-a, ulazni zapisnik br. 371
Sadržaj jedinice: 1. Njemačka, Državni arhiv Potsdam - Polizei Praeidium, Berlin: Socijal-demokratska stranka Srbije, 1907, mikrosnimaka 63
2. Srbija, Beograd, Arhiv oružanih snaga (ranije Vojnoistorijski institut):
Mikrofilmovi: Razni fondovi vojske i mornarice Kraljevine Jugoslavije; 1919-1940, snimaka 825; Razni fondovi jedinica Narodnooslobodilačke vojske s područja Dalmacije, 1941-1945, snimaka 12.501; Razni fondovi vojnih jedinica i civilnih ustanova talijanske okupatorske vojske, 1941-1943, snimaka 2.894; Razni fondovi jedinica i ustanova NDH, 1941-1944, snimaka 3.195
Prijepisi i kseroks kopije: Vojne komande vojske i mornarice Kraljevine Jugoslavije, 1919-1940, kut. 1; Razni fondovi jedinica i ustanova Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, tijela narodne vlasti i društveno-političkih organizacija u Dalmaciji, 1941-1945, kut. 40; Razni arhivski fondovi za projekt: Zbornik dokumenata "NOB u Dalmaciji 1941-1945", 1941-1945, kut. 20; Ustaška nadzorna služba, 1941-1945, kut. 3
Izlučivanju: U skladu s arhivskim propisima, izlučivanje gradiva nije vršeno. Gradivo se čuva trajno.
Vrste medija: Mikrooblik ; Papir
Vrste građe: Film ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo i obavijesna pomagala se čuvaju u preuzetom stanju.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status javnog arhivskog gradiva. Korištenje istog dostupno je sukladno člancima 18. do 28. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999), te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Splitu.
Način, uvjeti i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva, te izrada preslika i ovjerovljenih prijepisa, utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva, te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Splitu.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; njemački ; srpski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: DAST-195/R - 1 Zbirka dopunskih preslika arhivskog gradiva iz inozemnih arhiva (regesta)
Identifikator: HR-DAST/AJ 13921
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica