Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Podvorec (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-177
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: MNOPod (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1952
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 10 knj. ; 2 svež ; 5 kut.
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Podvorec (stvaratelj)
Povijest jedinice: Ukinućem MNO Podvorec gradivo je 1952. preuzeo novoosnovani NOO Breznički Hum. Nakon ukinuća NOO Breznički Hum gradivo je 1955. preuzela Komisija za preuzimanje nesvršenih predmeta, arhiva i inventara NOO-a Novi Marof. Manji dio gradiva je 1959. NOO Novi Marof predao u Državni arhiv u Varaždinu. Veći dio gradiva predala je 1968. Skupština općine Novi Marof koja je naslijedila arhivu NOO Novi Marof. U Arhivu je izrađen privremeni inventarni popis i povijesna bilješka o stvaratelju.
Način preuzimanja: Prvo preuzimanje zabilježeno je pod brojem 100-5/1959 knjige primljene građe i pod brojem 184/1-59 urudžbenog zapisnika od 5. kolovoza 1959. Podaci o narednom preuzimanju upisani su pod brojem 281-5 knjige primljene građe i pod brojem 06-37/27-68 urudžbenog zapisnika od 25. listopada 1968.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda čine opći spisi, listovi gospodarstva i zapisnici izdatih marvinskih putnica. Opći spisi uglavnom sadrže brojne okružnice i uputstva, te zahtjeve viših tijela uprave za obavljanjem određenih poslova ili dostavom raznih popisa i izvještaja. Potonja građa jedini je izvor informacija o stanju, razvijenosti i društveno-političkim prilikama određenog kraja. Tako se o vojno-političkim prilikama oskudne informacije mogu pronaći u popisima vojnih obveznika koji su služili u sastavu neprijateljske vojske, popisima nemobiliziranih osoba, iskazima grobova palih boraca narodno-oslobodilačke borbe ili grobova pripadnika ustaša i domobrana. O stanju obrta svjedoče popisi obrtnika, a o poljoprivredno-stočarskim prilikama popisi ženskih rasplodnih grla krava, junica, kobila, ždrijebica i krmača, popisi muških rasplodnjaka bikova, pastuha, nerasta i ovnova, popisi voćnih stabala, popisi vršilaca ili prijave štete uzrokovane tučom. Opći spisi pokrivaju i područje socijalne zaštite popisima hendikepiranih osoba, iskazima osoba, djece i obitelji koje primaju socijalnu pomoć, evidencijama vlasnika potrošačkih kartica i uvjerenjima o imovinskim prilikama. O javnoj građevinskoj djelatnosti, kao što su obnavljanje objekata društvene namjene i puteva, govore eventualno skupni izještaji o radu MNO upućivani višim tijelima ili prezentirani narodu na zborovima birača, a o građevinskoj djelatnosti pojedinaca, u malom broju sačuvane, građevinske dozvole ili iskazi zaliha i potreba građevinskog drva. U listove gospodarstva upisivane su površine oranica, vrtova, voćnjaka, vinograda, livada, pašnjaka, šuma i neplodnog tla, te količina i vrste stoke svakog pojedinog seoskog gazdinstva.
Izlučivanju: Postupak odabiranja gradiva proveden je 2011. godine pri čemu je izlučena jedna knjiga poreznih obveznika. Zapisnik o izlučivanju upisan je pod brojem 2186-75-01-11-10 urudžbenog zapisnika od 24. studenoga 2011.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je registraturno sređeno. Opći spisi odlagani su prema brojevima općeg urudžbenog zapisnika. Pojedine grupe spisa (npr. poljoprivredni) odlagani su u zasebne serije, sređene kronološki ili abecedno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 36: Narodni odbor kotara Zelina
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14627
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica