Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Varaždinske Toplice (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-709
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: MNOVT (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1954
Arhivske jedinica: 0.70 d/m
Tehničke jedinica: 18 knj. ; 5 kut.
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Varaždinske Toplice (stvaratelj)
Povijest jedinice: Ukinućem MNO Varaždinske Toplice gradivo je 1952. preuzeo novoosnovani NOO Varaždinske Toplice. NOO Varaždinske Toplice predala je po ukinuću 1962. u Državni arhiv u Varaždinu gradivo koje je nastalo u razdoblju 1926 - 1958. uključujući i gradivo MNO-a Varaždinske Toplice.
Način preuzimanja: Podaci o preuzimanju upisani su pod brojem 147. knjige primljene građe i pod brojem 1-18/62 urudžbenog zapisnika od 26. srpnja 1962.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda čine opći spisi, knjiga oglasa za razdoblje 1951-1953, birački popisi, poljoprivredna i financijska dokumentacija. Opći spisi uglavnom sadrže brojne okružnice i uputstva, te zahtjeve viših tijela uprave za obavljanjem određenih poslova ili dostavom raznih popisa i izvještaja. Potonja građa jedini je izvor informacija o stanju, razvijenosti i društveno-političkim prilikama određenog kraja. Tako se o vojno-političkim prilikama oskudne informacije mogu pronaći u popisima vojnih obveznika koji su služili u sastavu neprijateljske vojske, popisima nemobiliziranih osoba, iskazima o grobovima palih boraca narodno-oslobodilačke borbe ili grobova pripadnika ustaša i domobrana. O stanju obrta svjedoče popisi obrtnika, a o poljoprivredno-stočarskim prilikama popisi ženskih rasplodnih grla krava, junica, kobila, ždrijebica i krmača, popisi muških rasplodnjaka bikova, pastuha, nerasta i ovnova, popisi voćnih stabala, popisi vršilaca ili prijave štete uzrokovane tučom. Opći spisi pokrivaju i područje socijalne zaštite popisima hendikepiranih osoba, iskazima osoba, djece i obitelji koje primaju socijalnu pomoć, evidencijama vlasnika potrošačkih kartica i uvjerenjima o imovinskim prilikama. O građevinskoj djelatnosti, kao što su obnavljanje javnih objekata i puteva, govore eventualno skupni izještaji o radu MNO-a upućivani višim tijelima ili prezentirani narodu na zborovima birača, a o građevinskoj djelatnosti pojedinaca, u malom broju sačuvane, građevinske dozvole ili iskazi zaliha i potreba građevinskog drva. Birački spisak donosi informaciju o mjestu i datumu rođenja, zanimanju, pismenosti, adresi, narodnosti i državljanstvu osoba s pravom glasa na području MNO-a. Od financijske dokumentacije sačuvani su prihodnici i knjige poreznih obveznika, a od poljoprivredne popisi posjeda i druge poljoprivredne evidencije. Osim navedenog u fondu se nalazi i dokumentacija o Kupališnom lječilištu Varaždinske Toplice, Knjiga obveznika predvojničke obuke i Dnevnik zanimanja nastavničkog centra. Potonja knjiga sadrži podatke o datumu održavanja nastave, nastavnom programu i imena omladinaca, polaznika nastavničkog centra.
Izlučivanju: Odabiranje i izlučivanje nije vršeno. Dio gradiva čuva se trajno. Rokovi čuvanja ostalog gradiva određeni su Pravilnikom o vrednovanju, postupku odabiranja i izlučivanja gradiva (NN 90/2002).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je većim dijelom registraturno sređeno. Spisi su odlagani uglavnom prema brojevima urudžbenog zapisnika. Dio spisa odlagan je u posebne tematske cjeline, npr. poljoprivredna dokumentacija, spisi o Kupališnom lječilištu i dr. Ovi spisi odlagani su kronološki ili abecedno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAVŽ- 35: Narodni odbor kotara Varaždin
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14844
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica