Facebook
Naziv: Narodni odbor općine Delnice (fond)
Signatura: HR-DARI-1154
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: NOO Delnice (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 22 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1955 - 1959
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Narodni odbor općine Delnice (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je do 1978. bilo pohranjeno u pismohrani Skupštine općine Delnice, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1963. godine. Preuzeto je u HAR 1978. zajedno s gradivom više desetaka stvaratelja s područja Gorskog kotara od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od većeg dijela tog gradiva zbirni fond Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru 1943. - 1959., s internom oznakom JU-22, za koji je 1981. izrađen sumarni inventar. Zbirni fond je rasformiran na devet zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-69, 71, 72, 74, 75, 80, 81, 84 i 88. Predmetni fond iz nepoznatih razloga nije evidentiran ni tada ni 2005. tijekom izrade Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, nego tek u siječnju 2013. u reviziji nekadašnjeg zbirnog fonda.
Način preuzimanja: Preuzeto 1978. od Skupštine općine Delnice (HAR: 138/78, akvizicija br. 120).
Sadržaj jedinice: Upute za uvedbu novog komunalnog sustava na području kotara Delnice s 1. rujna 1955., poslovnici Općinskog vijeća i Vijeća proizvođača, zapisnici sjednica Savjeta za privredu, perspektivni plan razvoja turizma na području Delnica, gradivo o izvršenju plana i završni računi privrednih zadruga i radnih organizacija, analize kretanja privrede i smjernice njezina razvoja na području općine Delnice, referat o problemima trgovine i opskrbe u općini, godišnja izvješća inspekcijskih služba, Izvješće s II. redovne skupštine Trgovačke komore za kotar Rijeku ispostava Delnice 1956.
Izlučivanju: Nije vršeno službeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen kao jedna serija unutar zbirnog fonda Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru. Svo gradivo je prikazano unutar jedinstvene podserije Izdvojeni predmeti, a unutar ove podserije je sređeno po važnosti sadržaja odnosno kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, ima nešto mehanički oštećenih spisa.
Obavijesna pomagala: DARI-69/SI - 1 Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 78: Narodni odbor kotara Rijeka
Literatura: Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 75-78
Napomena o bibliografskim izvorima: U navedenoj literaturi stvaratelj se pogrešno navodi kao Skupština općine Delnice.
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru" na predmetni fond se odnosi kutija 101.
Identifikator: HR-DARI/AJ 152164
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica