Facebook
Naziv: Kotarska zanatska komora Zadar (fond)
Signatura: HR-DAZD-267
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Razdoblje: 1950 - 1962
Arhivske jedinica: 7 d/m
Tehničke jedinica: 55 knj. (papir); 50 kut. (papir)
Odgovornost: Zanatska komora. Kotar Zadar (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo Zanatske komore kotara Zadar u Arhiv je primljeno 1963. godine (Knjiga primljene građe br. 65/1963). Preuzeto je «8 sanduka i 2 omota arhivalija zanatske, trgovinske i ugostiteljske komore kotara Zadar». U knjizi je i bilješka da je Historijski arhiv u Zadru 27. srpnja 1963. vratio Narodnom odboru općine Zadar „obrasce, diplome i svjedodžbe“ iz spisa Zanatske komore.
Sadržaj jedinice: Gradivo ovoga arhivskog fonda sadrži: poslovnu korespodenciju Zanatske komore sa raznim tijelima uprave, privrednim poduzećima, bankama, obrtničkim radnjama i sl. Gradivo je izvor za proučavanje rada obrtnih radnji u tadašnjem kotaru Zadar. Ovaj fond sadrži i popise obrtnika, učenika, svjedodžbe o položenim majstorskim ispitima; početak i eventualni prestanak rada obrtnih radnji dr. Veliki dio spisa odnosi se na reguliranje različitih prava i obveza pojedinih obrtnika i njihovih obitelji. Dio spisa odnosi se i na financijsko poslovanje obrtnika, vođenje poslovnih knjiga, te na različite zakonske propise (državnog i lokalnog značaja) koji su regulirali rad obrtnika. Valja napomenuti da se vođenje pomoćnih uredskih knjiga nije promijenilo promjenom naziva i teritorijalne nadležnosti ovog tijela.
Izlučivanju: Fond nije sređen. Prilikom izrade ovoga zapisa gradivo je stavljeno u arhivske kutije, izlučene 23 su knjige (blagajnički dnevnici i 1 svežnjić računovodstvenih spisa).
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno svim korisnicima prema članku 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) i Pravilniku o radu čitaonice DAZD.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje gradiva je dozvoljeno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice DAZD.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAZD- 141: Kotarski narodni odbor i Narodni odbor kotara Zadar
HR-DAZD- 268: Trgovinska komora Zadar
HR-DAZD- 269: Ugostiteljska komora Zadar
HR-DAST- 517: Privredna komora za Dalmaciju
HR-DAZD- 522: Trgovinsko-ugostiteljska komora kotara Zadar
Napomena o bibliografskim izvorima: SL FNRJ, br. 54/1953: Uredba o udruživanju privrednih organizacija
NN NRH, br. 37/1950: Rješenje o likvidaciji obrtnih zborova odnosno udruženja zanatlija na području NRH, Saveza zanatlijskih zadruga NRH, te Obrtnih komora u Zagrebu, Osijeku i Splitu
NN NRH, br. 33/1954: Odluka o osnivanju Zanatske komore NRH
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15376
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica