Facebook
Naziv: Trgovinska komora Zadar (fond)
Signatura: HR-DAZD-268
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Razdoblje: 1954 - 1962
Arhivske jedinica: 4 d/m
Tehničke jedinica: 18 knj. (papir); 36 kut. (papir)
Odgovornost: Trgovinska komora Zadar (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond nije arhivistički sređen i nema obavijesno pomagalo. Prilikom izrade ovoga zapisa iz fonda je izlučeno oko 20 registratora gradiva, uglavnom financijskih spisa (računi, teretnice, narudžbe, i sl.). Gradivo Trgovinske komore Zadar u Arhiv je primljeno 1963. godine (Knjiga primljene građe br. 65/1963) s bilješkom da je preuzeto „8 sanduka i 2 omota arhivalija zanatske, trgovinske i ugostiteljske komore kotara Zadar». Od toga 3 sanduka odnosila su se na spise Trgovinske komore. Godine 1969. u Arhiv je primljeno 8 omota spisa Privredne komore Splita u nesređenom stanju (Knjiga primljene građe br. 120/1969). U Pregledu arhivskih fondova i zbirki (2006) pod brojem 268 iskazana je Trgovinska komora Zadar. Prigodom izrade ovoga zapisa ustanovljeno je da je riječo dva fonda: Trgovinsko-ugostiteljska komora i Trgovinska komora, a nakon 1955. stvorene su zasebna Trgovinska komora Zadar i pod br. 269 Ugostiteljska komora Zadar.
Sadržaj jedinice: U gradivu su sačuvani razni pravilnici, kao primjerice Pravilnik o stručnoj spremi komercijalista u trgovini (1956), Pravilnik o davanju na korištenje stanova u zgradi izgrađenoj sredstvima Trgovinske komore kotara Zadar (1961), Pravilnik o sastavu i načinu rada stručnih odbora i sekcija Trgovačke komore Zadar (1961), Pravilnik o organizaciji i poslovanju odmarališta trgovinski radnika – prijedlog (1961). O radu Komore najbolje svjedoče godišnja izvjeća o radu Upravnog odbora Trgovačke komore (1959-1961), zapisnici godišnjih skupština Komore (1953-1962), različiti izvješća o poslovanju komore, rješenja o osnivanju trgovačkih radnji (1955-1961), prijave za članstvo u Komoru. Gradivo sadrži izvješća o problemima tržišta poljoprivrednih proizvoda i dogovaranja cijena u kotaru Zadar (1959), analizu tržišta (1961), različite statističke podatke, popise učenika za praktičan rad i polaganje ispita (1958), dosjee službenika (1955-1961), prijave za učlanjenje u Komoru, završne račune, goodišnja izvješća o radu Trgovinsko-ugostiteljske komore, kasnije Trgovinske komore kotara Zadar 1955-1960.
Izlučivanju: Prilikom izrade zapisa iz fonda je izlučeno oko 20 registratora gradiva, uglavnom financijskih spisa (računi, teretnice, narudžbe, i sl.).
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno svim korisnicima prema članku 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) i Pravilniku o radu čitaonice DAZD.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje gradiva je dozvoljeno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice DAZD.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAZD- 141: Kotarski narodni odbor i Narodni odbor kotara Zadar
HR-DAZD- 266: Kotarska zanatska komora Benkovac
HR-DAST- 266: Trgovinska komora kotara Zadar
HR-DAZD- 269: Ugostiteljska komora Zadar
HR-DAST- 517: Privredna komora za Dalmaciju
HR-DAZD- 522: Trgovinsko-ugostiteljska komora kotara Zadar
Napomena o bibliografskim izvorima: Zakon o narodnim odborima kotara, Narodne novine, br 34, 36, 1952. god.; br. 43, 1953. god.
Uredba o trgovinskim i ugostiteljskim komorama, Službeni list FNRJ, br. 31 od 11. lipnja 1952.
Odluka o osnivanju Trgovinske komore NRH
Glas Zadra, srpanj, kolovoz 1952.
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15377
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica