Facebook
Naziv: „Danilo Štampalija“ poduzeće za promet i preradu žitarica, žitnih prerađevina i proizvoda (fond)
Signatura: HR-DAZD-273
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Alternativni nazivi: Tvornica kruha "Danilo Štampalija" (1953 - 1979) (hrvatski)
Razdoblje: 1953 - 1979
Arhivske jedinica: 5 d/m
Tehničke jedinica: 29 knj. (Papir); 41 kut. (Papir)
Odgovornost: "Danilo Štampalija" Poduzeće za promet i preradu žitarica, žitnih prerađevina i proizvoda (stvaratelj)
Povijest jedinice: Spisi ovog fonda su u Arhiv primani u nekoliko navrata. Godine 1970. (Knjiga primljenoga gradiva br.118/1970) u Arhiv je primljeno 7 kutija gradiva ovoga poduzeća, a 1989. poduzeće je predalo Arhivu 29 urudžbenih zapisnika i drugo arhivsko gradivo nastalo u razdoblju 1966. do 1979.
Sadržaj jedinice: Veliki dio gradiva sadrži poslovno dopisivanje s raznim političkim, gospodarskim i trgovačkim poduzećima koje su svoje sjedište imale najvećim dijelom na području bivše SR Hrvatske. Dio gradiva odnosi se na: dosjee radnika, zatim na razne projekte poslovnih i stambenih prostora kojima je investitor bilo ovo poduzeće, kao što su projekt parne velepekarne u Zadru (centralne parne pakare), projekt žitnog silosa u Zadru iz 1954, projekt automatske pekare i keksare Zadar iz 1957. i dr. Ovaj fond sadrži i razne zapisnike kao što su zapisnici sa sjednica upravnog odbora poduzeća, zapisnici sjednica Radničkog savjeta poduzeća, izborne liste za članove Radničkog savjeta. Među spisima se nalaze i različiti izvještaji o poslovanju poduzeća te razni pravilnici i pravni propisi. Gradivo ovog fonda čine i različiti financijski spisi kao što su ugovori o kreditu, završni računi, financijski planovi poslovanja i sl.
Izlučivanju: Izvršeno je izlučivanje, prvenstveno financijskih spisa: platne liste zaposlenika, računi, dostavnice, fakture (ukupno 25 svežnjeva i registratora ) i tri blagajničke knjige. Izlučeno gradivo vremenski se odnosi na razdoblje od 1953. do 1962. godine.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: 29 knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema članku 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) gradivo je dostupno svim korisnicima.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje je dozvoljeno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99).
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAZD- 149: Narodni odbor grada Zadra
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15382
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica