Facebook
Naziv: Trgovačko poduzeće "Glavnoprod" Zagreb, podružnica Zadar (fond)
Signatura: HR-DAZD-275
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Razdoblje: 1945 - 1946
Arhivske jedinica: 0.70 d/m
Tehničke jedinica: 10 knj. ; 4 kut.
Odgovornost: Glavnoprod (Zagreb) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Pretpostavlja se da je gradivo u Arhiv preuzeto 3. svibnja 1966. kada su preuzeti „spisi raznih trgovačkih poduzeća“ u Zadru 1945-1946, Knjiga primljenoga gradiva br. 92/1966.
Sadržaj jedinice: Gradivo ovog fonda daje uvid u organizaciju trgovačke mreže na području tadašnje NRH neposredno nakon Drugoga svjetskog rata. Prikaz stanja trgovačke mreže u kotar Zadar donosi „Izvještaj o stanju komercijalnog sektora u kotaru Zadar u 1945. godini“. Među spisima ovog fonda nalaze se i spisi o ratnim zarobljenicima i to: zahtjevi poduzeća komandi Zarobljeničkog logora Zadar 1945. za (talijanskim) zarobljenicima radi pomoći pri ukrcaju robe i sličnim poslovima, izvještaji o oporezivanju zarade ratnih zarobljenika i osuđenika; Okružnica o obračunavanju zarobljeničkih nadnica upućena svim općim trgovačkim poduzećima koju je donijela Uprava za promet mješovitom robom i monopolskim proizvodima, Zagreb 1946. Gradivo sadrži različite pravne propise i ugovore kao npr. Uredba o plaćenom godišnjem dopustu radnika, namještenika i službenika (SL FNRJ 56/1946), Upustva o vođenju knjigovodstva; Okružnica o osnivanju Uprave za promet vinom, žestokim i bezalkoholnim pićima „Vinalko“ 1946, Poslovna mreža Glavnoproda – podružnice, ispostave i komisionar sa stanjem 10. lipnja 1946. Dio gradiva odnosi se na financijsko poslovanje poduzeća, kao što su završni račun za 1946., različite uplate, isplate, nabava robe i sl.
Izlučivanju: Prilikom izrade ovog zapisa iz fonda je izlučeno cca. 8 svežnjeva financijskih spisa (uplate, isplate, kalkulacije i sl.).
Mjesta: Zadar ; Zagreb
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema članku 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) gradivo je dostupno svim korisnicima.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje je dozvoljeno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99).
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15384
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica