Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Baška (fond)
Signatura: HR-DARI-1164
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MNO Baška (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Stara signatura: HR-DARI-311
Razdoblje: 1945 - 1952
Arhivske jedinica: 1.50 d/m
Tehničke jedinica: 14 kut. ; 6 knj. ; 1 svež
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Baška (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je do 1970. bilo pohranjeno u pismohrani Skupštine općine Krk, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1952. godine. Preuzeto je u DAR 1970. zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Fond 93 (Narodni odbor općine Baška) razdijeljen je 2005. godine, tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH na fondove Narodni odbor općine Baška 1952-1955 (HR-DARI-93), Mjesni narodni odbor Baška (HR-DARI-311, sada HR-DARI-1164) i Općinski narodnooslobodilački odbor Baška (HR-DARI-658). Tijekom revizije fondova i zbirki DAR-a 1990.-ih godina pronađeno je još 0,4 d/m rasutog gradiva ovog fonda.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala sačuvani su urudžbeni zapisnici općih spisa. Fond nadalje sadrži opće spise, povjerljive spise, zapisnike sjednica narodnog odbora te jednu blagajničku knjigu. Opći spisi najviše sadrže okružnice i normativne dopisa viših civilnih i vojnih vlasti, izvorne stvarateljeve oglase i uredovne potvrde te gradivo u vezi opskrbe pučanstva i vezane trgovine. Ima također dosta gradiva o socijalnoj i invalidskoj zaštiti te raznih popisa osoba u vezi priznavanja socijalnih prava (domaća djeca, djeca na ljetovanju, penzioneri), gradiva o ratnim štetama, dopisa o karakteristikama i građanskom statusu pojedinaca, podnesaka i pritužaba mještana, popisa pokretnina i nekretnina radi procjene, poreznih spisa, izjava za priznavanje obveznika za hranioca, spisa o agrarnim i općenito gospodarskim temama (evidencije ulovljene ribe, organizacija pčelarstva, stanje hotela radi popravaka, raspodjela pašnjaka, stanje stočnog fonda), komunalnim djelatnostima i drugome. Opći spisi sadrže i nešto kopija sudskih presuda i upravnih rješenja viših vlasti. Od specifičnog gradiva treba istaći pisma hrvatskih udruga i pojedinaca iz emigracije (Hrvatska bratska zajednica iz SAD, Ujedinjeni sinovi i hćeri otoka Krka New York - Kanada i drugi), anketu s podacima o Ženskoj stručnoj školi u Baški, Memorandum o potrebi industrijalizacije Krka s početka 1941. i komentarom iz 1946., izjave u svezi gradnje Narodnog doma u Baški, nekoliko spisa o zaštiti galebova na otočiću Zec i divljih kunića na otoku Prviću kao i jedan zanimljivo oblikovan promidžbeni oglas Nakladnog zavoda Hrvatske za školske slagalice. Među opće spise je uvršteno i rasuto gradivo pronađeno 1990.-ih. To gradivo je vrlo heterogeno i sadrži, između ostaloga, dosta očevidnika (biračke popise, očevidnike boraca NOP-a i njihovih obitelji, jednu knjigu državnih taksa i druge porezne očevidnike, iskaz djece za cjepljenje, što ga je sastavila dr. Zdenka Čermakova, poljoprivredne i stočarske iskaze i očevidnike, dosta očevidnika i spisa u vezi trgovine i opskrbe općenito i posebno u vezi raspodjele živežnih namirnica, prometa robe po vezanim cijenama, obaveznog otkupa te distribucije alkoholnih pića, također i nešto očevidnika službovanja), zatim personalije mjesnih službenika, povjerljive spise iz 1947., spise oznake sl. (službeno), akte o utvrđivanju objekata agrarne reforme i druge upravne predmete agrara te vlastite i primljene oglase.
Izlučivanju: Izlučivanje je bilo planirano 1970. u registraturi Skupštine općine Krk tijekom pripreme gradiva za predaju Arhivu. Nije poznato da li je ikada izvršeno. Vidi: HAR 388/1970.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondovima Općinski narodnooslobodilački odbor Baška (HR-DARI-658), Narodni odbor općine Baška (HR-DARI-1164) i Mjesni ured Baška (HR-DARI-1072), kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je osnovno podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije grupe kronološki po sadržajnim cjelinama. Rasuto gradivo pronađeno 1990.-ih uvršteno je po godinama među opće spise.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano osim naknadno pronađenog rasutog gradiva, koje je dosta mehanički oštećeno.
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnose knjige 144-149 i 155-156 te kutije 176-186.
Identifikator: HR-DARI/AJ 156411
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica