Facebook
Naziv: Mjesni ured Baška (fond)
Signatura: HR-DARI-1072
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MU Baška (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1955 - 1993 (U fondu se, iz funkcionalnih razloga, nalazi i nešto gradiva iz 1928. (posjedovni listovi i očevidnici brojeva kuća).)
Arhivske jedinica: 1.52 m
Tehničke jedinica: 15 kut. ; 2 knj.
Odgovornost: Mjesni ured Baška (stvaratelj)
Povijest jedinice: Manji dio gradiva je do 1970. bilo pohranjeno u pismohrani Skupštine općine Krk od kuda je iste godine preuzet u DAR zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Predmetni fond 93 razdijeljen je 2005. godine, tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, na fondove Narodni odbor općine Baška (HR-DARI-93), Mjesni narodni odbor Baška (HR-DARI-311, sada HR-DARI-1164) i Općinski narodnooslobodilački odbor Baška (HR-DARI-658). Tijekom revizije fonda 2013. izdvojeno je iz fonda HR-DARI-93 još i gradivo Mjesnog ureda Baška 1955.-1957. te evidencijski priključeno gradivu istog stvaratelja, koje je preuzeto 2011. od Općine Baška zajedno s gradivom Mjesne zajednice Baška.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62) i 2011. od Općine Baška (DAR - Klasa: 036-05/11-02/01).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži urudžbene zapisnike općih spisa, pripadajuće opće spise te izdvojene predmete. Među općim spisima najviše je okružnica i drugih normativnih dopisa i upravnih akata viših vlasti, potvrda iz stalnih evidencija (matični podaci i podaci o građanskim stanjima mještana) te potvrda o činjenicama, koje je svojim potpisom ovjeravao voditelj ureda. Dosta također ima dopisa, kojim je stvaratelj posredovao u upravnim i drugim postupcima između viših vlasti i mještana, zatim predstavki i pritužbi mještana, zapisnika očevida i usmenih izjava kod kojih se tražila nazočnost predstavnika mjesnog ureda te izvornih stvarateljevih oglasa. Ima i nešto računa i druge financijske dokumentacije. Izdvojeni predmeti sadrže katastar općenarodne imovine, popise birača 1991. te posjedovne listove i očevidnike brojeva kuća u Baški.
Izlučivanju: Nije poznato
Dopuna: Gradivo u pismohrani Općine Baška
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondovima Narodni odbor općine Baška (HR-DARI-93), Općinski narodnooslobodilački odbor Baška (HR-DARI-658) i Mjesni narodni odbor Baška (HR-DARI-1164) kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je osnovno podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije grupe sređeno je kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-1177/P - 1 Trajno arhivsko gradivo Općine Baška koje se predaje Državnom arhivu u Rijeci (popis)
DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 159915
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica