Facebook
Naziv: Skupština općine Medveščak (fond)
Signatura: HR-DAZG-914
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Povijesni nazivi: Skupština općine Medveščak (1963 - 1967) (hrvatski)
Razdoblje: 1963 - 1967
Arhivske jedinica: 34 d/m
Tehničke jedinica: 49 knj. ; 317 kut.
Odgovornost: Skupština općine Medveščak (stvaratelj) (1963 1967)
Povijest jedinice: Nakon prestanka djelovanja Skupštine općine Medveščak gradivo je preuzela Skupština grada Zagreba. Fond je u Državni arhiv u Zagrebu preuzet od Gradskog ureda za opću upravu 2000. Početkom 2001. te je prenesen iz Opatičke 29 u Utrine, Avenija Dubrovnik 36. Sređivanje gradiva te unutarnji raspored registraturnih cijelina izvršio je arhivist Ivan Pupić Bakrač 2002. i izradio sumarni inventar.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži zapisnike sjednica Skupštine općine Medveščak od 1963. do 1967. godine, urudžbene zapisnike i imenaka kazala od 1963. do 1967. godine, obrtne spise koji sadrže rješenja za otvaranje i zatvaranje zanatskih radnji, preseljenja poslovnih prostora, vođenje obrta i drugu problematiku vezanu za zanatske radnje u privatnom sektoru od 1964. do 1967. godine, zatim dokumentaciju koja se odnosila na stambenu problematiku, a čine je molbe i rješenja za dodjele i zamjene stanova, žalbe, prigovori, prijedlozi i slično od 1963. do 1967. godine, građevinske, uporabne i lokacijske dozvole, te druge spise vezane za građevinarstvo, urbanizam i komunalne poslove od 1963. do 1967.te spise odjela za financije koju čine završni računi škola i ustanova, dodjele zemljišta, platne liste službenika i drugo od 1963. do 1967.
Izlučivanju: Odabiranje i izlučivanje nije provedeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Nakon konačnog sređivanja unutarnju strukturu fonda čini gradivo grupirano u šest cjelina, i to: zapisnici sjednica, odjel za opće poslove, odjel za privredu, odjel za stambene poslove, odjel za komunalne poslove i građevinarstvo te odjel za financije.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivaima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Gradivo se može objavljivati i umnožavati na temelju Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva (NN 105/1997) i Pravilnika o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je relativno dobro očuvano. Pohranjeno je u klimatizirano spremište.
Obavijesna pomagala: DAZG-914/SI - 914 Skupština općine Medveščak (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 948: Skupština grada Zagreba
Opća napomena: Gradivo je izvorna dokumentacija lokalnog značenja, koja se može koristiti za različite društvene potrebe kao što je, između ostalog, rješavanje vlasničkih odnosa između pravnih i fizičkih osoba. Gradivo može poslužiti za pregled i proučavanje privrednog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike, te kulturne i prosvjetne djelatnosti općine Medveščak. Osim toga, fond sadrži brojne podatke koji mogu biti od velike koristi za kulturokoška i povijesna istraživanja grada Zagreba.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 16123
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica