Facebook
Naziv: Kotarski sud Velika Gorica (fond)
Signatura: HR-DAZG-949
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Skraćeni nazivi: MU Lu (hrvatski)
Razdoblje: 1941 - 1945
Arhivske jedinica: 5.20 d/m
Tehničke jedinica: 52 knj. ; 47 kut.
Odgovornost: Kotarski sud Velika Gorica (stvaratelj)
Povijest jedinice: Državni arhiv u Zagrebu preuzeo je gradivo od imatelja Općinskog suda u Velikoj Gorici 1981. godine na temelju ugovora između Državnog arhiva u Zagrebu i općine Velika Gorica. Postoji primopredajni zapisnik, ali bez preciznog popisa budući da je preko 50% gradiva preuzeto u rinfuzi. Sa sređivanjem i obradom gradiva započela je 1994. godine Mirjana Gulić. Nakon identifikacije bilo je vidljivo da je gradivo, koje je do tada bilo sređeno, složeno prema jedinstvenom upisniku, a ne prema registraturnim oznakama koje je svaki predmet u pisarnici dobio. Prema Planu sređivanja oformljene su serije s pripadajućim podserijama. Nakon sređivanja, uz ulaganje, gradivo je kartonirano, signirano, izrađen je sumarni inventarni popis i 1999. godine sumarni inventar. Prilikom drugog preuzimanja preuzeto je gradivo zajedno s gradivom drugih fondova. Izdvojeno je gradivo koje pripada ovom fondu, sređeno i izvršeno je ulaganje. Tom prigodom preuzeto je dio gradiva građanskog i kaznenog odjela, a najveći dio gradiva odnosi se na zemljišno - knjižni odjel. Izrađen je sumarni inventar i ustrojen dosje fonda.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti sukladno zakonskim propisima o predaji arhivskog gradiva nadležnim arhivima. Upisano je u Knjigu arvizicije pod br. 2354/2003. Fond je upisan u Pregledu arhivskih fondova i zbirki pod rednim brojem 947. Za oba preuzimanja sačuvani su primopredajni zapisnici.
Sadržaj jedinice: Gradivo je grupirano u dvije serije, građanskih ( parnični i vanparnični ) i kaznenih predmeta s pripadajućim podserijama. Dok su podserije građanskih predmeta sačuvane gotovo u cjelosti, kazneni predmeti su sačuvani fragmentarno.
Izlučivanju: Nisu sačuvani podaci o izlučivanju gradiva kod stvaratelja. Tijekom arhivističke obrade u Državnom arhivu u Zagrebu postupak izlučivanja nije proveden.
Dopuna: Ne predviđaju se daljnja preuzimanja gradiva budući da je svo sačuvano gradivo koje je bilo pohranjeno kod imatelja, a nastalo tijekom djelovanja stvaratelja prigodom drugog preuzimanja preuzeto.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prilikom sređivanja ispoštovan je registraturni sustav stvaratelja fonda. Gradivo je razvrstano u serije, odnosno podserije, a unutar njih uspostavljen je odgovarajući poredak. 1. Građanski predmeti 1.1. Predmeti parnica, P 1.2. Predmeti oporuka, Pi 1.3. Predmeti ostavina, O 1.4. Razni vanparnični predmeti, R 1.5. Predmeti izvršenja, I 1.6. Odbor za potpore 2. Kazneni predmeti 2.1. Kazneni predmeti istraga zbog zločina i prijestupa, Ki 2.2. Kazneni predmeti prekršaja i prijestupa punoljetnih osoba i starijih maloljetnika, Kps
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Korištenje javnog arhivskog gradiva u arhivima određeno je člancima 18 do 28 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Način, uvjeti i korištenje javnog arhivskog gradiva, te izrada preslika i ovjerovljenih prijepisa, utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu.
Napomena o jezicima i pismima: Gradivo je pisano na hrvatskom jeziku, a pismo je latinica.
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Pojedini su dokumenti djelomično oštečeni na rubovima, a knjige su značajnije oštećene. Neke je upisnike i imenike potrebno uvezati.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 16158
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica