Facebook
Naziv: Mjesni ured Dobrinj (fond)
Signatura: HR-DARI-1186
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MU Dobrinj (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1955 - 1957
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 2 kut.
Odgovornost: Mjesni ured Dobrinj (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je prije 1970. bilo pohranjeno u vlastitoj pismohrani. Predano je DAR-u 1970. od Skupštine općine Krk zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja otoka Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Fond 94, Narodni odbor općine Dobrinj 1947.-1957., razdijeljen je 2005. godine, tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, na fondove Narodni odbor općine Dobrinj 1952-1955 (HR-DARI-94) i Mjesni narodni odbor Dobrinj 1947.-1952. (HR-DARI-312), dok je gradivo predmetnog fonda ostalo neevidentirano. Napokon je evidentirano u lipnju 2013. kao zaseban fond.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62)
Sadržaj jedinice: Fond sadrži jedan urudžbeni zapisnik te povjerljive i opće spise. Malobrojni povjerljivi spisi se uglavnom odnose na vojnu i radnu obvezu mještana. Među općim spisima ima najviše potvrda izdatih pojedincima iz stalnih evidencija, okružnica i normativnih dopisa viših vlasti, dosta kopija upravnih akata (građevinske dozvole, dozvole za sječu šume, razne poljodjelske i stočarske dozvole, itd.), obavijesti o dostavi akata mještanima posredstvom Mjesnog ureda te nešto statistika (ulov ribe, broj turista, poljodjelstvo) i podnesaka i pritužbi mještana. Opći spisi također sadrže prijepise zapisnika sjednica MU te druge zapisnike.
Izlučivanju: Nema podataka
Dopuna: Moguća je dopuna iz pismohrane postojeće Općine Dobrinj
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na knjige i spise. Knjiga je samo jedna, urudžbeni zapisnik za 1955., a spisi tvore jedinstvenu seriju općih i povjerljivih spisa, koji su odvojeno sređeni kronološki unutar pojedine godine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 652: Narodni odbor općine Krk
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnosi knjiga 167 i kutije 203-204.
Identifikator: HR-DARI/AJ 162972
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica