Facebook
Naziv: Zbirka fotografija "Brodogradilišta, brodovi, luke" (zbirka)
Signatura: HR-DARI-1169
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: K - 22 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1880 - 1950 (Vrijeme nastanka je približno)
Arhivske jedinica: 25 cm
Tehničke jedinica: 548 kom. (453 fotografija, 4 nacrta, 1 spis, 90 kartica s tekstom)
Povijest jedinice: Zbirka je nastala uglavnom darovanjem i otkupom od privatnih osoba. Čine je akvizicije fotografija i drugog gradiva iz 1971., 1973., 1975., 1976. i 1977. godine te deset fotografija za koje nije poznato od koga i kada su preuzete u DAR. Gradivo se prvi put spominje u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. u sklopu šire koncipirane zbirke Razglednice, fotografije, fotokopije i nacrti, koja je imala internu oznaku K – 7. Ta zbirka je u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. navedena pod oznakom Historijskog arhiva u Rijeci br. 279. Tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, koji je objavljen 2006., prvotna složena zbirka je rasformirana na Zbirku razglednica, Zbirku fotografija, Zbirku nacrta, Zbirka dopunskih preslika iz državnih arhiva Republike Hrvatske i Zbirku dopunskih preslika iz ostalih ustanova i privatnih arhiva u RH. Zbirci fotografija je tada dodijeljena nacionalna oznaka HR-DARI-507 i interna oznaka K – 22. Početkom 2013. i ta zbirka je rasformirana na predmetnu i još desetak zbirki fotografija.
Način preuzimanja: Najveći dio zbirke DAR je stekao 1971. darovanjem Janosa Havasa iz Budimpešte, zatim jednom akvizicijom oko 1973. nepoznatog porijekla te 1975. i 1976. godine otkupom od Tomaša Bereca iz Bečeja u Srbiji. Manji dio zbirke, svega petnaestak fotografija, stigao je u DAR 1977. darovanjem Ive Jerkovića iz Rijeke te izdvajanjem fotografija iz pojedinih fondova DAR-a. Spomenute akvizicije nisu upisane u očevidnike preuzetog gradiva DAR-a.
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži pozitive crno – bijelih fotografija raznih formata i tehnika. Na njima prevladavaju prizori gradnji i popravaka brodova te drugih vrsta plovila u brodogradilištima u Kraljevici i Rijeci početkom 20. stoljeća (tvrtke Danubius i Ganz – Danubius na riječkom lokalitetu Brgudi, današnje brodogradilište 3. Maj). Sadrži i nešto sličnih motiva iz brodogradilišta u Trstu i Malom Lošinju iz istog razdoblja. U zbirci su također i snimke porinuća, probnih i redovnih plovidbi brodova, fotografije brodskih motora, luka, brodogradilišne i lučke infrastrukture te fotografije članova brodogradilišne uprave i radnika. Druga serija, osim navedenog, sadrži i fotografije arhivskog pisanog gradiva i publikacija. Riječ je o dokumentima o osnivanju, zapisnicima generalnih skupština te poslovnim izvješćima i nekim drugim važnijim spisima tvrtki Danubius, Ganz i Ganz - Danubius iz Budimpešte. U četvrtoj seriji su pohranjeni, osim fotografija, i četiri nacrta, jedan spis te devedeset regesta odnosno analitičkih bilježaka spisa o gradnji ratnih brodova u riječkom brodogradilištu u godinama 1906. – 1909. Te bilješke su nastale na temelju gradiva pohranjenog u Ratnom arhivu u Beču (Kriegsarchiv Wien). U zbirci je pohranjeno i nekoliko panoramskih fotografija Rijeke, nekoliko fotografija industrijskih postrojenja na Mlaci u Rijeci, jedna fotografija Tvornice papira u Rijeci te jedna fotografija prisilnog slijetanja talijanskog dirižabla 1915. godine kraj Pule. Potonje fotografije su pohranjene u ovoj zbirci jer su preuzete s glavninom gradiva.
Izlučivanju: Postupak izlučivanja nije proveden, gradivo se čuva trajno
Dopuna: Budući da je riječ o otvorenoj zbirci vjerojatne su dopune otkupom ili darovanjem gradiva
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je zatečeno u rasutom stanju, potom je arhivistički sređeno u šest serija: 1. Poklon Janosa Havasa iz Budimpešte 1971. 2. Akvizicija oko 1973. 3. Otkup od Tomaša Bereca 1975. 4. Otkup od Tomaša Bereca 1976. 5. Poklon Ive Jerkovića 1977. 6. Miscellanea Prvih pet serija su zatvorene. Oblikovane su od gradiva pojedinih akvizicija, dok je šesta serija, nazvana Miscellanea, otvorena. Potonja je oblikovana od fotografija nepoznatog porijekla i predviđeno je njezino dopunjavanje. Serije su sređene kronološkim redom akvizicija, a unutar serija po predmetima kako su navedeni u primopredajnim popisima za drugu, treću i četvrtu seriju. Prva, peta i šesta serija sređene su kronološki prema nadnevku fotografija ili prema procjeni njihova nastanka. Nakon arhivističkog sređivanja izrađen je za zbirku sumarni inventar s opisom serija i predmeta unutar serija. Pojedini predmeti sadrže jednu ili više fotografija odnosno sva regesta u četvrtoj seriji. Za svaki predmet navedeni su elementi opisa: oznaka, broj komada, vrijeme nastanka, naslov, sadržaj, autor, tehničke značajke i napomena. Naslov je naveden prvenstveno prema primopredajnom popisu ili kako je zabilježeno na fotografiji. Veličina fotografija je iskazana zajedno s okvirom.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Autorska prava posjeduje Državni arhiv u Rijeci
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: mađarski ; hrvatski ; njemački
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je u cijelosti dobro očuvano, mehanički ili kemijski su oštećene pojedine fotografije. U vrijeme izrade predmetnog inventara sve jedinice opisa su crno – bijeli pozitivi fotografija, raznih veličina i tehnika. Fotografije pete serije su isključivo recentnije presnimke. Fotografije su pohranjene u pergaminske vrećice, koje su pak smještene u omote i manje kutije. Sve zajedno odloženo je u standardne arhivske kutije.
Obavijesna pomagala: DARI-1169/AI - 1 Zbirka fotografija Brodogradilišta, brodovi, luke (analitički inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 167368
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica